Податок на прибуток

Повернення нерезидентом надміру сплаченого податку

05.03.2018 / 17:55

Нерезидент отримав доходи з джерелом їх походження з України та сплатив податок без урахування норм законодавства про уникнення подвійного оподаткування. Розглянемо, чи може він повернути суму надміру сплаченого податку на доходи.

Звільнення від подвійного оподаткування

Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування щодо повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України визначено ст. 103 Податкового кодексу та здійснюється шляхом:

  • звільнення оподаткування таких доходів;
  • зменшення ставки податку;
  • повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.

На час виплати доходу нерезиденту податковий агент має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем доходу і резидентом країни, з якою Україною укладено міжнародний договір.

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом податковому агенту, який виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверд­жує, що нерезидент є резидентом країни, з якою Україною укладено міжнародний договір, та яка видана компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни та належним чином легалізована.

Як повернути податок

Пунктом 103.11 ст. 103 Податкового кодексу передбачено, що у разі якщо нерезидент вважає, що з його доходів було утримано суму податку, яка перевищує суму, належну до сплати відповідно до правил міжнародного договору України, розгляд питання про відшкодування різниці здійснюється на підставі подання до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, яка виплатила доходи нерезидентові та утримала з них податок, заяви про повернення суми податку на доходи із джерелом їх походження з України.

Повернення сум надміру утриманого податку регламентується п. 103.12 зазначеної статті, яким передбачено, що контролюючий орган перевіряє відповідність даних, наведених у заяві та підтвердних документах, фактичним даним та відповідному міжнародному договору України, а також факт перерахування до бюджету відповідних сум податку особою, яка виплатила доходи нерезидентові.

У разі підтвердження факту надмірного утримання сум податку контролюючий орган приймає рішення про повернення відповідної суми нерезидентові, копії якого надаються особі, яка під час виплати доходів нерезидентові утримала податок, та нерезидентові (уповноваженій особі). Висновок про повернення сум надміру сплаченого податку надсилається до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Відповідно до п. 103.13 ст. 103 Кодексу орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі висновку контролюючого органу перераховує кошти у розмірі, визначеному у висновку, на рахунок особи, яка надміру утримала податок з доходів нерезидента.

Умови повернення надміру сплачених грошових зобов’язань визначено ст. 43 Податкового кодексу.

Відображення у звітності

Підпунктом 14.1.115 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що надміру сплачені грошові зобов’язання — суми коштів, які на певну дату зараховано до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

Враховуючи викладене, надміру сплачені грошові зобов’язання з податку на доходи нерезидентів виникнуть після внесення відповідних змін до податкової звітності у порядку, передбаченому ст. 50 Податкового кодексу, за звітний (податковий) період, в якому виявлено помилки.

Статтею 50 Кодексу встановлено порядок виправлення помилок у разі їх самостійного виявлення. Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, що є чинною на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати уточнюючий розрахунок до раніше поданої ним  податкової декларації, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено

У декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом № 897, сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, відображається у рядку 23 ПН — рядку 25, а самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який уточнюється при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, відображається у рядках 31 — 34 такої декларації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 897 — наказ Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»