Митна справа

Інтелектуальна власність

06.03.2018 / 09:54

Спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні при здійсненні міжнародної торгівлі товарами, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, викладено в пакеті Угод, що увійшли до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Зокрема, ці вимоги сформульовано у розділі 4 «Особливі вимоги щодо заходів на кордоні» Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (далі — Угода ТRIPS), що є однією з базових угод системи ГАТТ/СОТ.
Розглянемо, в чому полягають особливості митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.

На сьогодні питання сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України врегульовано розділом XIV Митного кодексу, що пов­ною мірою відповідає Угоді TRIPS.

Ведення митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (далі — митний реєстр), згідно зі своїми функціями забезпечує ДФС на підставі заяв власників майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) і сорти рослин (ст. 398 Митного кодексу).

Реєстрація об’єкта права інтелектуальної власності

Якщо правовласник має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт права інтелектуальної власності, він має право подати до ДФС заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру, форму якої наведено у додатку до Порядку № 648.

У заяві зазначаються дані про правовласника, об’єкт права інтелектуальної власності, товар (товари), що містить такий об’єкт, виробників, експортерів та імпортерів оригінального товару, а також за наявності наводиться інформація про контрафактні товари й осіб, які їх переміщують через митний кордон України.

До заяви додаються:

  • виписка з відповідного реєстру Державної служби інтелектуальної власності України (далі — ДСІВ) про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності, що засвідчує дійсність акта про таку реєстрацію на дату подання заяви із зазначенням терміну дії правової охорони або повідомлення ДСІВ про дію в Україні правової охорони прав інтелектуальної власності на об’єкти, які мають міжнародну реєстрацію, або копія документа, що засвідчує майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин у Державному реєстрі прав інтелектуальної власності на сорти рослин;
  • для об’єктів авторського права і суміжних прав — документи та відомості, що засвідчують наявність зазначених прав;
  • докладний опис об’єкта права інтелектуальної власності і товарів, що його містять, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий об’єкт і товари та визначити код товарів згідно з УКТ ЗЕД. При реєстрації запатентованих винаходів (корисних моделей) — опис способів та методів їх ідентифікації у конкретних товарах;
  • у разі подання заяви особою, яка діє від імені власника майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності в межах наданих повноважень, — належним чином оформлена довіреність або її завірена копія;
  • зразки товарів, що містять об’єкт права інтелектуальної власності, або їх фотографічне зображення.

За результатами розгляду поданих документів ДФС приймається рішення про включення об’єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру або відмову у включенні до нього з обґрунтуванням підстав. Заява та додані до неї матеріали розглядаються у строк не більше 30 робочих днів з дати їх подання.

Згідно з Порядком № 648 заява про сприяння захисту майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності подається до ДФС безкоштовно.

Після реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі митниці на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів.

ДФС забезпечує оприлюднення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, на своєму офіційному сайті

Реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі проводиться на строк шість місяців або один рік. Початком строку реєстрації вважається день включення такого об’єкта до митного реєстру (п. 2.9 Порядку № 648). Зазначений строк може бути продовжено на шість місяців або на один рік на підставі письмового звернення, поданого правовласником до ДФС не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку дії реєстрації.

Правовласник зобов’язаний повідомити ДФС про зміни у відомостях про об'єкт права інтелектуальної власності, у тому числі про припинення чинності чи визнання недійсним права інтелектуальної власності, а також про часткову або повну передачу прав на такий об’єкт, відомості щодо якого подано для реєстрації або внесено до митного реєстру у триденний строк.

Порушення прав, внесених до митного реєстру

Статтею 399 Митного кодексу визначено процедуру призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру.

Так, у разі якщо митниця на підставі даних митного реєстру виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі митниці.

Відповідно до частини другої ст. 399 Митного кодексу рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і за необхідності — продовження цього строку не більш як на 10 робочих днів приймає керівник митниці або особа, яка виконує його обов’язки.

У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів митниця засобами факсимільного та/або електрон­ного зв’язку повідомляє правовласника про факт пред’явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначаються: митне оформлення яких саме товарів призупинено, їх кількість, причини та строк призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація.

Слід звернути увагу, що  використання правовласником інформації, отриманої ним від митниці, можливе лише для цілей, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів.

Датою отримання повідомлення правовласником вважається день, коли митницею таке повідомлення надіслано засобами факсимільного та/або електронного зв’язку.

У разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів строк призупинення становить три робочі дні та не може бути продовжено.

У разі якщо правовласник протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів:

  • письмово не поінформує митницю, що призупинила митне оформлення таких товарів, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до митниці з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку;
  • письмово поінформує митницю про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до митниці з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то призупинення митного оформлення таких товарів може бути продовжено митницею, але не більш як на 10 робочих днів.

У разі якщо правовласник подає митниці, що призупинила митне оформлення товарів, протягом строків, зазначених у частині другій ст. 399 Митного кодексу, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, митниця продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, установлений цими органами. Якщо ж правовласником протягом цих строків не буде подано зазначених документів, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку. У такому разі відшкодування декларанту та іншим особам витрат і збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника.

У разі призупинення митницею митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, за відсутності вагомих причин вважати такі товари контрафактними, правовласник протягом строків, зазначених у частині другій ст. 399 Митного кодексу, може звернутися до митниці з письмовою заявою про надання згоди на поновлення митного оформлення таких товарів. У такому разі правовласник не має права вимагати знищення такого товару від його власника.

Експертиза товарів

Правовласник та/або декларант можуть з дозволу митниці брати проби (зразки) товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на експертизу. Один примірник висновку, отриманого за результатами експертизи, подається митниці.

Зразки товарів разом із примірником висновку їх експертизи повинні бути повернені митниці до завершення строків, зазначених у частині другій ст. 399 Митного кодексу. Правовласник зобов’язаний забезпечити проведення такої експер­тизи.

У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій вищенаведеної статті, висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, буде підтверджено порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, митниця в установленому цим Кодексом порядку порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення — вилучаються.

У разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у ст. 399 Митного кодексу, відшкодування митницям витрат, пов’язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок право­власника.

Призупинення митного оформлення

Статтею 400 Митного кодексу регламентовано процедуру призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митниці. За наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до ст. 398 цього Кодексу, можуть бути порушені такі права, митниця може за власною ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарів.

На виконання вимог цієї статті прийнято постанову № 432.

Митниця вживає заходів щодо призупинення за власною ініціативою митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виключно за умови наявності відомостей про правовласника

У разі ввезення на митну територію України або вивезення за її межі вищезазначених товарів митниця, що здійснює їх митне оформлення, у той самий день засобами факсимільного та/або електронного зв’язку надсилає правовласнику та декларанту повідомлення, зазначене у частині третій ст. 399 Митного кодексу. Датою отримання правовласником та декларантом повідом­лення вважається день, коли таке повідом­лення надіслано митницею.

Перед повідомленням правовласника про можливе порушення його прав митниця має право запросити у правовласника будь-яку інформацію, яка може допомогти у підтвердженні або спростуванні наявності зазначеного порушення. Такий запит може містити виключно інформацію щодо фактичної або очікуваної кількості товарів та їх характеру.

Якщо правовласник протягом трьох робочих днів надасть до митниці, що надіслала йому повідомлення, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, то митне оформлення таких товарів призупиняється на строк, передбачений частиною другою ст. 399 Митного кодексу, а декларант невідкладно інформується про причини призупинення, після чого вчиняються дії згідно з положеннями частин сьомої - п’ятнадцятої цієї статті.

У разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у ст. 400 цього Кодексу, відшкодування митницям, власнику товарів і декларанту витрат, пов’язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника.

Якщо протягом трьох робочих днів правовласник не подасть до митниці заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, то митне оформлення товарів, що містять такий об’єкт, здійснюється в установленому порядку.

Знищення товарів за спрощеною процедурою

Статтею 401 Митного кодексу передбачено спрощену процедуру знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності.

Таку процедуру може бути застосовано в разі, якщо після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує митницю, яка призупинила митне оформлення, про те, що відповідні товари порушують належні йому майнові права інтелектуальної власності, та надасть митниці у письмовому вигляді згоду власника товарів на їх знищення.

Перед знищенням товарів відбираються їх зразки, які зберігаються митницею протягом року в таких умовах, щоб вони могли бути елементами доказу, прийнятними в судових процедурах, де може бути необхідним їх використання. Знищення товарів за спрощеною процедурою здійснюється за рахунок правовласника та під його відповідальність шляхом поміщення їх власником товарів у митний режим знищення або руйнування відповідно до норм Митного кодексу.

У разі надання згідно з положеннями цієї статті власником товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, згоди на знищення цих товарів за спрощеною процедурою та за умови їх фактичного знищення власник таких товарів звільняється від адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 476 цього Кодексу.

Відповідно до цієї статті ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням права інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 243 Митного кодексу товари, конфісковані за рішенням суду відповідно до ст. 476 Кодексу, у строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень, підлягають безоплатній передачі для потреб лікувальних, навчальних закладів, закладів та установ соціально-культурної сфери, інших закладів та установ, що фінансуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, або переробці, утилізації чи знищенню.

Усунення ознак порушень

Статтею 402 Митного кодексу встановлено, що у процесі здійснення митного оформлення допускається зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на товарах або їх упаковці з метою усунення ознак порушень прав інтелектуальної власності за умови узгодження таких операцій з правовласником або на його вимогу. Такі операції здійснюються за рахунок правовласника або інших осіб за домовленістю з ними. За результатами таких операцій складається акт про відсутність ознак порушення прав інтелектуальної власності, який підписується у тому числі правовласником. Форму такого акта затверджено наказом № 647.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VІ. Постанова № 432 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 432 «Про затвердження переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу». Наказ № 647 — наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 647 «Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності». Порядок № 648 — Порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 648