ЗЕД

Продаж корпоративних прав нерезидентом

19.03.2018 / 16:56

Резидент України планує придбати частку у статутному фонді українського ТОВ. Учасником ТОВ, що має намір продати таку частку, є юридична особа — резидент Російської Федерації. Чи потрібно сплачувати в Україні податок з доходу нерезидента від операцій з продажу корпоративних прав, дізнайтесь далі.

Згідно з положеннями пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, слід розуміти, зокрема, прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу (пп. «е» пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Слід зазначити, що корпоративні права — права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) такої організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою в розмірі 15 % (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 — 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Згідно з положеннями ст. 13 Угоди доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від відчуження нерухомого майна, як визначено у ст. 6 цієї Угоди, яке перебуває у другій Договірній Державі, а також акцій, випущених під таке майно, або паїв у товариствах, активи яких складаються з такого майна, можуть оподатковуватись у цій другій Державі.

Пунктом 3 ст. 13 Угоди передбачено, що доходи, одержані резидентом Договірної Держави від відчужування транспортних засобів, зазначених у пп. «е» п. 1 ст. 3 цієї Угоди, які використовуються в міжнародних перевезеннях, рухомого майна, пов’язаного з експлуатацією цих транспортних засобів, а також цінних паперів, не зазначених у п. 1 ст. 13 Угоди, оподатковуються тільки в цій Договірній Державі.

До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації. Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі (ст. 181 Цивільного кодексу).

Згідно з п. 1 ст. 86 Господарського кодексу вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному капіталі товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом (п. 2 ст. 86 Господарського кодексу).

Таким чином, враховуючи вищезазначене, у разі формування статутного фонду українського ТОВ вкладами учасників у вигляді нерухомого майна дохід від операцій з продажу нерезидентом (резидентом Російської Федерації) резиденту України частки в статутному фонді українського товариства оподатковуватиметься в Україні відповідно до положень Податкового кодексу.

В інших випадках дохід від операцій з продажу нерезидентом (резидентом Російської Федерації) резиденту України частки в статутному фонді українського товариства не підлягає оподаткуванню в Україні.

При цьому слід зазначити, що будь-які висновки щодо податкового обліку конкретних операцій платників податків можуть надаватися за результатами детального вивчення умов, суттєвих обставин здійснення відповідних господарських операцій та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Угода — Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків від 08.02.95р., ратифікована Законом України від 06.10.95 р. № 369/95-ВР «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків», яка набрала чинності 03.08.99 р.