Митна справа

Строки транзитних перевезень

27.03.2018 / 12:18
Строки транзитних перевезень

Як установлено ст. 90 Митного кодексу, транзит — це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митницями ДФС або в межах зони діяльності однієї митниці без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Під час відправлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення обов’язково встановлюється строк транзитного перевезення до митниці призначення.
У цій статті розглянемо особливості додержання таких строків, зокрема порядок підтвердження факту аварії чи дії обставин непереборної сили.

Маршрути і способи транзиту вантажів

Транзит вантажів здійснюється відповідними автомобільними, залізничними, водними та повітряними шляхами сполучення, що пролягають через пункти пропуску через державний кордон України, визначені Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципу свободи транзиту і вимог міжнародних договорів України.

Транзит вантажів може здійснюватися у прямому або змішаному (комбінованому) сполученні. У прямому сполученні транзит вантажів передбачає їх транспортування одним видом транспорту без перевантаження на інший. У змішаному — транзит вантажів може бути пов’язаний з їх перевантаженням з одного виду транспорту на інший, переробкою, сортуванням, пакуванням, обмірюванням, накопиченням, формуванням або подрібненням партій транзитного вантажу, тимчасовим зберіганням тощо. Такі операції здійснюються в зонах митного контролю винятково за вибором вантажовласника або упов­новаженої ним особи.

Транзит вантажів у прямому сполученні передбачає їх перевезення за єдиним транспортним документом протягом усього шляху слідування.

Установлення строків

Строки транзитних перевезень залежно від видів транспорту встановлено положеннями ст. 95 Митного кодексу. При цьому зазначені строки не залежать від наявності або відсутності товару, що перевозиться таким транспортом, належності транспортного засобу приватній особі тощо.

Для здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення і виявлення фактів їх недоставлення до митниці призначення використовується Єдина автоматизована інформаційна система ДФС (далі — ЄАІС ДФС).

Строк транзитного перевезення встановлюється в автоматичному режимі під час постановки електронної копії документа контролю за переміщенням товарів (далі — ДКПТ) на контроль за переміщенням у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС ДФС залежно від виду транспорту згідно зі ст. 95 Митного кодексу.

СТРОКИ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ*:

 • при перевезенні товарів автомобільним транспортом строк перевезення встановлюється в розмірі 10 діб.
  У разі переміщення товарів у зоні діяльності однієї митниці ДФС такий строк установлено в розмірі 5 діб
 • для залізничного транспорту — 28 діб.
  При цьому строк транзитного перевезення встановлюється на підставі календарного штемпеля залізничної станції відправлення (прикордонної передавальної), проставленого у перевізних документах, та/або документів контролю за переміщенням товарів ДКПТ починаючи з 24.00 дати прийняття цією станцією товару до перевезення
 • для авіаційного транспорту — 5 діб
 • для морського та річкового транспорту — 20 діб
 • для трубопровідного транспорту — 31 доба
 • для трубопровідного транспорту (з перевантаженням на інші види транспорту) — 90 діб

* До зазначених строків не включається:
час дії обставин, зазначених у ст. 192 Митного кодексу (аварії або дії обставин непереборної сили);
час зберігання товарів під митним контролем (за умови інформування митниці ДФС, яка контролює їх переміщення);
час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, у випадках, передбачених розділом V цього Кодексу (за умови інформування митниці ДФС, яка контролює переміщення цих товарів).

Згідно з положеннями ст. 192 Митного кодексу у разі якщо під час перевезення товарів транспортний засіб внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили не зміг прибути до митниці призначення, допускається вивантаження товарів в іншому місці. У такому разі перевіз­ник зобов’язаний:

 • вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;
 • терміново повідомити найближчу митницю ДФС про обставини події, місце­знаходження товарів і транспортного засобу.

Слід зазначити, що витрати, понесені у зв’язку із вжиттям заходів, передбачених ст. 192 Митного кодексу, перевізнику не відшкодовуються.

Якщо строки не дотримано

Якщо під час транзитного перевезення товарів транспортний засіб комерційного призначення не зміг прибути до митниці призначення в установлений строк внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, до строку транзитного перевезення не включається час дії та/або ліквідації наслідків цих обставин за умови документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили та вчасного (до закінчення встановленого строку транзитного перевезення) письмового інформування перевізником найближчої митниці ДФС про обставини події, місце­знаходження товарів, транспортного засобу комерційного призначення та номер ДКПТ.

Митниця ДФС, до якої звернувся перевізник, протягом цієї самої доби вносить до ЄАІС відомості (дату і номер реєстрації звернення) про факт наявності звернення та каналами електронного зв’язку інформує митницю відправлення і митницю призначення про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортного засобу.

У разі якщо внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили сталася повна чи часткова втрата товарів, перевізник має вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження частки невтрачених товарів та недопущення будь-якого їх використання, документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили.

Перевізник, який переміщує товари через митний кордон України, у присутності посадової особи найближчої митниці ДФС складає акт про невідповідність цих товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контро­лю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату.

При транзитних перевезеннях товарів залізничним транспортом до митниці замість акта про невідповідність може подаватися комерційний акт, складений відповідно до міжнародних договорів, укладених згідно із законом.

Комерційний акт подається до найближчої митниці ДФС протягом доби після його складання. Посадова особа митниці невідкладно після складання (отримання) акта заносить до ЄАІС відомості про втрату (часткову втрату) товарів та реквізити цього акта.

Підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили здійснюється відповідно до Порядку № 657.

У разі проведення з дозволу митниці ДФС перевантаження товарів до іншого транспортного засобу, контейнера, цистерни (іншого пристосування) протягом доби після проведених операцій вносяться до поданих декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником паперових примірників ДКПТ та до ЄАІС відповідні зміни про інший номер (назву) транспортного засобу, контейнера, цистерни (інше пристосування), а у разі накладання нового митного забезпечення — його ідентифікаційні ознаки. Зміни, внесені до паперових примірників ДКПТ, засвідчуються відбитком особистої номерної печатки посадової особи, якою безпосередньо виконуються митні формальності при здійсненні митного оформлення товарів.

Якщо під час виконання перевезення автомобільним транспортом виникає потреба у заміні водія, моторного транспортного засобу, на якому безпосередньо не перевозяться товари під митним контролем, або у перевантаженні товарів на інший транспортний засіб та якщо таке перевантаження відбувається без порушення митних пломб та інших засобів забезпечення ідентифікації, перевізник до прибуття товарів у митницю призначення особисто або з використанням доступних каналів зв’язку (факс, кур’єрська служба, пошта) зобов’я­заний письмово повідомити про це митницю призначення.

Повідомлення має містити відомості про:

проведену операцію (заміна водія, мотор­ного транспортного засобу або перевантаження товарів на інший транспортний засіб), її причини та місце, в якому було проведено цю операцію;

 • номер ДКПТ;
 • реєстраційний номер транспортного засобу, яким здійснюється перевезення товарів під митним контролем у подальшому;
 • прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер паспорта водія, який здійснює перевезення товарів надалі.

Заміна транспортного засобу або перевантаження товарів на автомобільний транспортний засіб, який не належить поперед­ньому перевізнику, здійснюється під конт­ролем митниці ДФС з урахуванням Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів.

Повідомлення перевізників реєструються митницею, до якої вони надійшли, у порядку, встановленому Типовою інструк­цією № 1242, та зберігаються разом з іншими документами, на підставі яких проводилися операції з вищезазначених питань, копіями актів, складеними відповідно до п. 2.3 розділу II Порядку № 1066, та копіями паперових примірників ДКПТ у справах митниці не менш як протягом 1095 днів з дати доставки товарів до митниці призначення (у разі недоставки товарів — з дати складання протоколу про порушення митних правил).

Втрата товарів

Підтвердження факту втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили регламентується розділом VIII Порядку № 657.

У п. 2 розділу VIII зазначеного Порядку наведено такі визначення:

 • обставини непереборної сили — це надзвичайні та невідворотні події, що виник­ли незалежно від волі особи, зокрема стихійне лихо (землетрус, пожежа, повінь, зсув тощо), сезонне природне явище (замерзання моря, проток, портів, ожеледиця тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану, страйк, громадянські безпорядки, злочинні дії третіх осіб, прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов’яз­кових для особи, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів та інші надзвичайні та невідворотні за таких умов події;
 • факт аварії чи дії обставин непереборної сили —  це часткове чи повне пошкодження (зіпсуття, знищення, втрата тощо) товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, або позбавлення можливості виконання відповідною особою передбачених законодавством України з питань державної митної справи або встановлених відповідним митним органом України вимог щодо вчинення відповідних дій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем;
 • аварія — небезпечна подія техногенного характеру, у зв’язку з якою товари, транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, були пошкоджені (зіпсовані, знищені, втрачені тощо) або потребували певного часу для відновлення можливості їх переміщення з метою забезпечення виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи;
 • документальне підтвердження  надання митному органу відповідних документів, що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили.

Підтвердження факту аварії чи дії обставин непереборної сили

Залежно від характеру аварії чи обставин непереборної сили документи, що підтверд­жують їх наявність і тривалість дії, можуть видаватися державними органами, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, іншими спеціально уповноваженими на це державними органами, а також уповноваженими на це підприємствами, установами та організаціями відповідно до їх компетенції.

Документи (рішення, акти, довідки тощо), що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили, що мали місце за межами митної території України, мають бути засвідчені на території, де мала місце така аварія чи обставина непереборної сили згідно з вимогами законодавства відповідної країни.

Документи, складені або засвідчені компетентними органами (установами) країн, з якими Україна має договори про правову допомогу і якими передбачено відмову від легалізації документів, приймаються до розгляду митними органами України без легалізації у консульських установах України. В інших випадках документи, складені або засвідчені компетентними органами (установами) іноземних країн, мають бути легалізовані консульською установою України за кордоном.

У разі відсутності консульської установи України в країні видачі документів документи можуть бути засвідчені у найближчій консульській установі України, повноваження якої офіційно поширюються на територію країни видачі документів.

Відповідно до п. 5 розділу VIII Порядку № 657 у разі якщо факт аварії чи дії обставин непереборної сили має місце на митній території України, особа, відповідальна за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем (власник товару або уповноважена ним особа, перевіз­ник чи особа, відповідальна за дотримання митного режиму), повинна звернутися до митниці ДФС, в зоні діяльності якої перебувають ці товари, транспортні засоби, із письмовою заявою, яка повинна містити відомості, що дають змогу ідентифікувати товари, транспортні засоби як такі, що перебувають під митним контролем, а також інформацію про час, місце, обставини та наслідки аварії чи дії обставин непереборної сили.

Керівник митниці ДФС, в зоні діяльності якої перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, або особа, що виконує його обов’язки, після отримання заяви невідкладно організовує проведення огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, за винятком випадків, коли такий огляд проводити недоцільно з урахуванням характеру аварії чи обставин непереборної сили та їх наслідків. Також не проводиться огляд території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, у разі відсутності протягом тривалого часу внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили можливості дістатися до місця пригоди.

За результатами огляду складається акт установленої форми у трьох примірниках. Один примірник акта вручається особі, відповідальній за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, другий — невідкладно надсилається митниці, під контролем якої перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, а третій — залишається у справах митниці, посадовими особами якої він був складений.

Якщо після опрацювання заяви з урахуванням характеру аварії чи обставин непереборної сили та їх наслідків прийнято рішення про недоцільність проведення огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, або якщо протягом тривалого часу внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили відсутня можливість дістатися до місця пригоди, то особі, що подала заяву про аварію або дію обставин непереборної сили, невідкладно надається письмове підтвердження факту отримання митницею ДФС такої заяви, в якому зазначаються причини непроведення митницею ДФС огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем. Копія такого письмового підтвердження надсилається протягом трьох робочих днів митниці ДФС, під контролем якої перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили.

Згідно з п. 6 розділу VIII Порядку № 657 у разі якщо факт аварії чи дії обставин непереборної сили має місце, особа, відповідальна за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контро­лем (власник товару або уповноважена ним особа, перевізник чи особа, відповідальна за дотримання митного режиму), повинна звернутися до митниці, якою здійснюється контроль за цими товарами, транспортними засобами, з письмовою заявою, яка повинна містити відомості, що дають змогу ідентифікувати товари, транспортні засоби як такі, що перебувають під митним контролем, а також інформацію про час, місце, обставини та наслідки аварії чи дії обставин непереборної сили.

РАЗОМ ІЗ ЗАЯВОЮ ПОДАЮТЬСЯ:  

 • документи, що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили, видані компетентними органами (установами) та засвідчені в установленому порядку
 • примірник акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митниці ДФС, якщо аварія чи обставини непереборної сили мали місце на митній території України у зоні діяльності іншої митниці ДФС та нею проводився огляд
 • письмове підтвердження митниці ДФС, якщо аварія чи обставини непереборної сили мали місце на митній території України у зоні діяльності іншої митниці ДФС і нею огляд не проводився згідно з абзацом четвертим п. 5 розділу VIII Порядку № 657

Заява розглядається митницею, під контролем якої перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, протягом п’яти робочих днів з дати її подання.

Якщо товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, перебувають у зоні діяльності цієї самої митниці ДФС, керівником такої митниці або особою, що виконує його обов’язки, невідкладно після отримання заяви здійснюються заходи, передбачені п. 5 розділу VIII Порядку № 657.

Розгляд заяви та прийняття рішення

Розгляд заяви проводиться з урахуванням характеру аварії чи обставин непереборної сили та їх наслідків, документів, наданих заявником та отриманих від іншого митного органу (якщо аварія чи обставини непереборної сили мали місце на митній території України у зоні діяльності іншої митниці ДФС), та результатів проведення огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, безпосередньо митницею ДФС, під контролем якої перебувають ці товари, транспортні засоби. Під час розгляду заяви враховується інформація (за наявності), надана іншими державними органами, митними або правоохоронними органами іноземних держав.

За результатами розгляду заяви щодо факту аварії чи дії обставин непереборної сили керівник митниці ДФС, під контролем якої перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, або особа, що виконує його обов’язки, виносить відповідне рішення згідно з Митним кодексом.

Рішення про припинення (завершення) митного режиму приймається лише щодо транспортних засобів або товарів (їх частини), які внаслідок факту аварії чи дії обставин непереборної сили були знищені, повністю та безповоротно пошкоджені, втрачені або зіпсовані.

Якщо приймається рішення про припинення (завершення) митного режиму, то у резолюції після запису «Митний режим (зазначається назва митного режиму) припинено (завершено)» має бути зазначено, щодо яких саме транспортних засобів або товарів (їх частини) припинено (завершено) митний режим.

За наявності в ЄАІС ДФС відповідного програмно-інформаційного комплексу інформація про припинення (завершення) митного режиму вноситься посадовою особою митниці ДФС, якою винесено відповідне рішення, до цього програмно-інформаційного комплексу.


У разі прийняття рішення про відмову у припиненні (завершенні) митного режиму митниця зобов’язана невідкладно письмово повідомити заявника про причини і підстави такої відмови (п. 8 розділу VIII Порядку № 657)

Крім того, п. 9 розділу VIII Порядку № 657 зазначено, що залишки або відходи товарів, транспортних засобів, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, повинні бути в установленому порядку задекларовані у відповідний митний режим або з дозволу митниці ДФС видалені відповідно до законодавства України.

Відходи, що підлягають видаленню, перебувають під митним контролем до моменту подання до митниці ДФС документів, які підтверджують видалення цих відходів (договорів, актів приймання-передавання, актів видалення тощо) шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D 1 — D 15 розділу A додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою № 1120.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України 13.03.2012 р. № 4495-VI. Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів — Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів, Женева, від 19.05.56 р. Постанова № 1120 — постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів». Порядок № 657 — Порядок виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затверджений наказом Мінфіну України від 31.05.2012 р. № 657. Порядок № 1066 — Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затверджений наказом Мінфіну України від 09.10.2012 р. № 1066. Типова інструкція № 1242 — Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242