Податок на прибуток

Податок на прибуток (квартальна звітність)

23.04.2018 / 11:05

Кому потрібно звітувати

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем такого періоду (п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу).

Поквартально декларацію з податку на прибуток (далі — декларація) подають:

 • платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, перевищує 20 млн грн. Це стосується також сільгоспвиробників, які раніше застосовували особливий звітний період, передбачений пп. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу, оскільки з 01.07.2017 р. сільгоспвиробники звітують з податку на прибуток у загальному порядку;
 • платники податку на дохід  — суб’єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей (п. 137.8 ст. 137 цього Кодексу).

Строк і способи подання декларації

Граничний строк подання декларації за I квартал 2018 р.  — 10.05.2018 р. включно.

Декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (п. 49.4 ст. 49 Податкового кодексу).

Іншими платниками декларація подається за вибором платника в один із таких способів (пункти 49.3, 49.5 ст. 49 Податкового кодексу):

 • особисто платником податків або упов­новаженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення — таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу має бути надіслане не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання декларації;
 • засобами електронного зв’язку в елект­ронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому закінчується такий граничний строк.

Фінансова звітність

Оскільки об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається у фінансовій звітності, то платник податку на прибуток подає разом з відповідною декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання декларації з урахуванням вимог ст. 137 Податкового кодексу (п. 46.2 ст. 46 цього Кодексу).

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців (п. 13 Закону про бух­облік).

Слід зазначити, що:

 • фінансова звітність є додатком до декларації та її невід’ємною частиною;
 • підтвердженням подання фінансової звітності разом з декларацією є позначка «+» у декларації у клітинці «ФЗ12» таблиці «Наявність додатків»;
 • квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами, зокрема до органів статистики, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом (п. 5 Порядку № 419);
 • датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою — дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата (п. 4 Порядку № 419).

За якою формою звітувати

Чинну форму декларації затверджено наказом № 897.

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу в результаті зміни правил оподаткування передбачається зміна форми податкової звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, діють форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Тому звітування за I квартал 2018 р. здійснюватиметься за чинною формою декларації.

Заповнення декларації з урахуванням змін

Якщо платник податків вважає, що форма декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Податкового кодексу з такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в декларації.

За потреби платник може подати доповнення до такої декларації, які:

 • складаються за довільною формою;
 • вважатимуться невід’ємною частиною декларації;
 • подаються з поясненням мотивів їх подання.

Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнен­ня в електронній формі (п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу).

Зауважимо, що зміни 2018  р. в оподаткуванні податком на прибуток підприємств було описано у «Віснику» за № 1 — 2/2018. Тому розглянемо, на які показники декларації вплинуть такі зміни.

Різниці, на які коригується фінрезультат

Більшість змін стосується різниць, передбачених для коригування фінансового результату до оподаткування, що відображаються у додатку РІ до рядка 03 декларації.

Зазначимо, що у додатку РІ усі різниці розподілено на дві групи коригувань: які збільшують фінансовий результат та які зменшують фінансовий результат.

У рядку 01 додатка РІ підсумовується загальна сума різниць, на які збільшується фінансовий результат, у рядку 02 — підсумок різниць, на які зменшується фінансовий результат.

Кожен рядок, що відображає суму різниці, має посилання на відповідну норму Податкового кодексу, якою передбачено таку різницю.

При складанні додатка РІ потрібно звертати увагу на таке:

 • на відповідність назви різниць з редакцією чинних з 01.01.2018 р. положень Податкового кодексу;
 • не заповнювати рядки для різниць, які передбачені чинною формою додатка РІ, але з 2018 р. не передбачені положеннями цього Кодексу (вилучені);
 • розшифровувати окремо (з посиланням на норму Кодексу), склавши у довільній формі доповнення до декларації різниці, які у платника виникають відповідно до Податкового кодексу, але не передбачені чинною формою додатка РІ, із розподіленням таких різниць на дві частини: які збільшують або які зменшують фінансовий результат;
 • підбити підсумки розшифрованих у доповненні різниць окремо, що збільшують або зменшують фінансовий результат;
 • підсумок рядка 01 додатка РІ збільшити на суму розшифрованих у доповненні різниць, на які збільшується фінансовий результат;
 • підсумок рядка 02 додатка РІ збільшити на суму розшифрованих у доповненні різниць, на які зменшується фінансовий результат;
 • визначити остаточний результат для коригування фінансового результату, що відображається у рядку 03 додатка РІ з відповідним знаком (+, –) та дорівнює різниці між рядками 01 та 02 цього додатка, що визначені з урахуванням розшифрованих у допов­ненні різниць.

Значення рядка 03 додатка РІ переноситься до рядка 03 РІ декларації.

Нові різниці

Розглянемо нові різниці, передбачені з 2018 р. Податковим кодексом для коригування фінансового результату до оподаткування, які відсутні у чинній формі додатка РІ до рядка 03 декларації (таблиці 1 та 2).

Таблиця 1

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів)

Резерви банків та небанківських фінансових установ

Норма Податкового кодексу

Сума використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу при прощенні заборгованості фізичних осіб, які є пов’язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах і період між датою припинення трудових відносин таких осіб і датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки

Підпункт 2 пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

Сума 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт і послуг, придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи

Підпункт 140.5.4 п. 140.5 ст. 140

Розмір різниці між вартістю придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт, послуг, і вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки»

Те саме

Сума повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, якщо така компенсація відповідно до Податкового кодексу не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи — платника податку на доходи фізичних осіб

– « –

Сума витрат, понесених платником податку у поточному звітному періоді за рахунок  раніше отриманих субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», але не більше суми такої субсидії, здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до НПБО або МСФЗ

– « –

Сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

– « –

Інші різниці

Сума доходу, отриманого від реалізації газу (метану) вугільних родовищ, на який було зменшено фінансовий результат до оподаткування відповідно до абзацу другого п.16 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу, за результатами податкового року, що настає за податковим періодом застосування пільги, — у разі відсутності цільового використання вивільнених від оподаткування коштів

Пункт 16 підрозділу 4 розділу ХХ

Від’ємна різниця (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 р. відповідно до вимог МСФЗ,  що застосовуватимуться з 2018 р., та розміром резервів, сформованих у зв’язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог МСФЗ, які застосовувалися станом на кінець 2017 р.

Пункт 49 підрозділу 4 розділу ХХ

Таблиця 2

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

Норма Податкового кодексу

Сума субсидій, отриманих платником податку — суб’єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до НПБО або МСФЗ

Підпункт  140.4.4 п. 140.4 ст. 140

Інші різниці

Сума доходу, отриманого від операцій з газом (метаном) вугільних родовищ (реалізація, переробка, спалювання)
та/або похідною сировиною газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряною сумішшю із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання

Пункт 16 підрозділу 4 розділу ХХ

Позитивна різниця (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром
резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 р. відповідно
до вимог МСФЗ, що застосовуватимуться з 2018 р., та розміром резервів, сформованих у зв’язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог МСФЗ, які застосовувалися станом на кінець 2017 р.

Пункт 49 підрозділу 4 розділу ХХ

Накопичена станом на кінець 2017 р. сума перевищення розміру резерву, сформованого у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами МСФЗ, над лімітом, розрахованим згідно з положеннями Податкового кодексу, у тому числі відповідно до п. 21 підрозділу 4 розділу ХХ цього Кодексу (крім частини резерву (у межах перевищення над лімітом), що була використана або розформована у звітних (податкових) періодах до 01.01.2018 р.)

Пункт 50 підрозділу 4 розділу ХХ

Слід зазначити, що різниці, які зазнали редакційних змін, у таблицях 1 та 2 не наведено, оскільки вони можуть бути відображені у рядках, передбачених чинною редакцією додатка РІ, зокрема:

 • для визначення різниць, що збільшують фінансовий результат до оподаткування

у рядку 2.1.5 — може бути відображена різниця, передбачена у новій редакції п. 1 пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу, з урахуванням того, що скасовано обмеження щодо ліміту і розрахунку перевищення розміру резерву банків та небанківських фінансових установ над установленим лімітом сукупної балансової вартості знецінених активів;

у рядку 3.1.9 — різниця, передбачена у пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу щодо відображення вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у неприбуткових організацій;

у рядку 3.1.12 — різниця відповідно до пп. 140.5.12 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, положення якого щодо сум доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не поширюються на платників, які були платниками єдиного податку четвертої групи та перейшли на загальну систему оподаткування;

 • для визначення різниць, що зменшують фінансовий результат до оподаткування

у рядку 3.2.3 — сума визнаних у бух­обліку доходів у вигляді дивідендів, нарахованих підприємствами, що сплачують авансові внески при виплаті дивідендів (пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу).  Слід враховувати, що фінрезультат до оподаткування платника податку не зменшуватиметься на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від платників єдиного податку. При цьому обраховуються такі різниці з урахуванням чинних у 2018 р. положень Кодексу.

Крім того, не підлягають заповненню рядки для різниць, які передбачені чинною формою додатка РІ, але з 2018 р. не передбачені положеннями Податкового кодексу (вилучені положення).

Різниці, які у 2018 р. не визначаються для збільшення (зменшення) фінансового результату, та відповідно не підлягають заповненню такі рядки додатка РІ:

 • рядок 2.1.4 — щодо відображення суми перевищення розміру резерву над установленим лімітом, оскільки суттєво змінено редакцію пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу внаслідок зміни правил розрахунку банками та небанківськими фінансовими установами резервів (з метою оподаткування визнаватимуться за активами згідно з вимогами МСФЗ);
 • рядки 2.2.4 та 2.2.6 — щодо різниць, пов’язаних з розрахунком перевищення над установленим лімітом розміру резервів банку, які були передбачені підпунктами 1 і 3 пп. 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Кодексу, положення яких з 2018 р. виключено.
Довідково
З 01.01.2018 р. розмір ставки податку на дохід від операцій з випуску та проведення лотерей для суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, — 24 %.
Прибуток суб’єктів, що здійснюють випуск та проведення лотерей, від здійснення іншої діяльності, яка не пов’язана із випуском та проведенням лотерей, нараховується та сплачується за базовою (основною) ставкою податку — 18 %.

Зменшення податку на прибуток

Зміни, що набрали чинності у 2018 р., впливають також на розрахунок зменшення нарахованої суми податку, який відображається у додатку ЗП до рядка 16 ЗП декларації.

Слід нагадати, що сума податку до зменшення розраховується як підсумок показників, відображених у рядках 16.1 та 16.4.1 чинної редакції додатка ЗП, але у межах нарахованої суми податку за звітний (податковий) період.

Сума податку на прибуток, визначена в декларації (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15), зменшується (у межах цієї суми податку) на суму:

 • податку на прибуток, сплаченого суб’єктами господарювання за кордоном (рядок 16.1);
 • нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді (ря­док  16.4.1).

З урахуванням змін, які набрали чинності з 01.01.2018 р., п. 15 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено, що податок на прибуток за поточний податковий (звітний) період зменшується на суму сплаченого за такий поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Про те, як врахувати положення Податкового кодексу, якщо чинною формою додатка ЗП не передбачено відповідного рядка для відображення зазначених сум акцизного податку, розглянемо далі.

При складанні декларації та додатка ЗП потрібно:

 • скласти у довільній формі доповнення до декларації із розшифровкою сум сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що визначені у п. 15 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу (з посиланням
Зверніть увагу
Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку або сума податку на прибуток менша за суму акцизного податку, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах.
 • порівняти визначену за звітний (податковий) період суму податку на прибуток (суму рядків декларації: рядок 06, рядок  08, рядок 10, рядок 12 та рядок 15) із сумою показників рядків 16.1 та 16.4.1 додатка ЗП, а також сумою сплаченого акцизного податку за відповідними акцизними накладними;
 • за результатом порівняння зазначених показників визначити загальний підсумок у рядку 16 додатка ЗП з урахуванням сплачених сум акцизного податку, тобто сум, які у звітному періоді можуть бути враховані у зменшення нарахованої суми податку (у межах суми податку на прибуток).

До рядка 16 ЗП декларації переносяться дані рядка 16 додатка ЗП «Зменшення нарахованої суми податку».

Платники, які звітують з податку на прибуток поквартально та здійснювали у I кварталі 2018 р. діяльність або операції, що оподатковуються за новими правилами, складають і подають декларацію за чинною формою із поданням згідно з п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу до такої декларації доповнень, що містять розшифровку відповідних сум і показників, та поясненням мотивів подання таких доповнень. Про цей факт потрібно зазначити у спеціально відведеному місці в декларації

Слід нагадати, що у разі якщо платник податку у I кварталі скористався пільгами в оподаткуванні прибутку, то він зобо­в’язаний подати до контролюючих органів Звіт про суми податкових пільг. Сума податку, не сплачена суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковується таким суб’єктом — платником податків згідно з Порядком № 1233.

Звіт про суми податкових пільг подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, півріччя, трьох кварталів, року.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42