Інші податки

Фінансова звітність

23.04.2018 / 11:23

Відповідно до вимог ст. 11 Закону про бухоблік підприємства зобов’язані складати фінансову звітність згідно з національними ПБО, а у визначених випадках — згідно з МСФЗ.
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Але за результатами I кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців складається проміжна фінансова звітність.
У цій статті розглянуто особливості складання проміжної фінансової звітності підприємствами:
які перебувають на стадії переходу на застосування МСФЗ (дата переходу  — 01.01.2018 р.)
які складають фінансову звітність згідно з вимогами МСФЗ.

Терміни та порядок подання фінансової звітності визначено постановою № 419, згідно з якою квартальна фінансова звітність подається підприємствами до органів статистики не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

У зв’язку зі змінами, внесеними до Закону про бухоблік з 01.01.2018 р., збільшився перелік підприємств, що мають вести облік та подавати звітність відповідно до вимог МСФЗ. Зокрема, згідно зі ст. 121 зазначеного Закону подавати фінансову звітність з дотриманням вимог МСФЗ тепер мають:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес;
  • підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Особливості переходу на застосування концептуальної основи МСФЗ визначається МСФЗ 1, відповідно до п. 3 якого перша фінансова звітність суб’єкта господарювання, складена за міжнародними стандартами, є першою річною фінансовою звітністю, у якій суб’єкт господарювання застосовує МСФЗ і при цьому чітко та беззастережно дотримується в цій звітності відповідності МСФЗ. Фінансова звітність за МСФЗ вважається першою фінансовою звітністю суб’єкта господарювання, складеною за МСФЗ, якщо, наприклад, суб’єкт господарювання подавав свою останню попередню фінансову звітність згідно з національними вимогами, які не відповідають МСФЗ в усіх аспектах.

Довідково
Квартальна фінансова звітність подається підприємствами до органів статистики не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Таким чином, у підприємств, у яких дата переходу на МСФЗ — 01.01.2018 р., немає підстав складати проміжну фінансову звітність із застосуванням МСФЗ. Протягом перехідного 2018 р. вони складатимуть проміжну фінансову звітність згідно з вимогами національних ПБО.

Аналогічну позицію викладено у листі  № 35210, згідно з яким підприємства, які вперше застосовують МСФЗ з датою переходу 01.01.2018 р., на виконання вимог п. 2 постанови № 419 мали подавати фінансову звітність за 2017 р., складену згідно з вимогами ПБО. Проміжна фінансова звітність, річна фінансова і консолідована фінансова звітність за 2018 р. мають складатися і подаватися згідно з вимогами ПБО.

Для забезпечення порівнянності показників фінзвітності підприємств, які вперше застосовують МСФЗ з датою переходу 01.01.2018 р., такі підприємства перераховують проміжну, річну і консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 01.01.2018 р. за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1. Починаючи з 01.01.2019 р. зазначені підприємства мають складати проміжну, річну та консолідовану фінансову звітність за 2019 р. згідно з МСФЗ. При цьому як порівняльну інформацію в проміжній, річній та консолідованій
фінансовій звітності за 2019 р. використовуються показники фінансової звітності за 2018 р., трансформованої відповідно до вимог МСФЗ.

Далі розглянемо особливості складання проміжної фінансової звітності за I квартал 2018 р. підприємствами, що складають повну фінансову звітність за МСФЗ. Порядок та особливості складання проміжної фінансової звітності визначається МСБО  34. Основні вимоги до складання такої звітності згідно з МСФЗ за нормами МСБО 34 наведено в таблиці (с. 13).

Основні вимоги до складання проміжної фінансової звітності


з/п

Критерій

Пункт МСБО 34

Норма

1

Терміни

Пункт 4

Проміжна фінансова звітність — фінансовий звіт, що складається або з повного комплекту фінансової звітності (визначеного в МСБО 1), або з комплекту стислої фінансової звітності за проміжний період

2

Повний комплект фінансової звітності

Пункт 5

Звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

звіт про сукупні доходи за період;

звіт про зміни у власному капіталі за період;

звіт про рух грошових коштів за період;

примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію

3

Проміжний фінансовий звіт має включати як мінімум такі компоненти

Пункт 8

Стислий звіт про фінансовий стан;

стислий звіт про сукупні доходи, поданий як стислий єдиний звіт або стислий окремий звіт про прибутки та збитки і стислий звіт про сукупні доходи;

стислий звіт про зміни у власному капіталі;

стислий звіт про рух грошових коштів; та

деякі пояснювальні примітки

4

Перелік подій та операцій, для яких вимагатиметься розкриття інформації, якщо вони є значними (перелік не є вичерпним)

Пункт 15Б

Списання запасів до чистої вартості реалізації і сторнування такого списання;

визнання збитку від зменшення корисності основних засобів, нематеріальних активів та інших активів, а також сторнування такого збитку від зменшення корисності;

сторнування будь-яких забезпечень витрат на реструктуризацію;

придбання та продаж об’єктів основних засобів;

зобов’язання щодо придбання основних засобів;

виплати, пов’язані із судовими справами;

виправлення помилок попередніх періодів;

зміни у бізнесі або економічних обставинах, що впливають на справедливу вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань суб’єкта господарювання, незалежно від того, чи визнаються такі активи або зобов’язання за справедливою вартістю чи амортизованою собівартістю;

будь-який дефолт за кредитними угодами або будь-яке порушення умов кредитної угоди, які не було виправлено на дату закінчення звітного періоду або до цієї дати;

операції зі зв’язаними сторонами;

перенесення між рівнями ієрархії справедливої вартості, які використовувалися при оцінюванні справедливої вартості фінансових інструментів;

зміни в класифікації фінансових активів унаслідок зміни мети або використання цих активів, та

зміни в умовних зобов’язаннях або умовних активах

5

Проміжні звіти мають включати додатково проміжну фінансову звітність за такі періоди

Пункт 20

Звіт про фінансовий стан на кінець поточного проміжного періоду та порівняльний звіт про фінансовий стан на кінець попереднього фінансового року;

звіти про сукупні доходи за поточний проміжний період і наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності разом із порівняльними звітами про сукупні доходи за порівнювальні проміжні періоди (поточний і наростаючим підсумком станом від початку року до дати звітності) попереднього фінансового року;

звіт, який відображає зміни у власному капіталі наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності разом із порівняльним звітом за зіставний період станом від початку року до дати звітності попереднього фінансового року;

звіт про рух грошових коштів наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності  разом із порівняльним звітом за зіставний період станом від початку року до дати звітності попереднього фінансового року

6

Суттєвість

Пункт 23

Вирішуючи, яким чином визнавати, оцінювати, класифікувати чи розкривати статтю з метою проміжної фінансової звітності, суттєвість слід визначати щодо фінансових даних за проміжний період. Оцінюючи суттєвість, потрібно визнати, що визначення даних за проміжний період може базуватися на попередніх оцінках більш значною мірою, ніж визначення річних фінансових даних

Згідно з п. 5 МСБО 34 від суб’єкта господарювання можуть вимагати (або він обирає) подавати менше інформації на проміжні дати порівняно з його річною фінансовою звітністю.

Якщо суб’єкт господарювання публікує повний комплект фінансової звітності у своєму проміжному фінансовому звіті, форма і зміст цієї звітності мають відповідати вимогам МСБО 1 до повного комплекту фінансової звітності.

Якщо суб’єкт господарювання публікує комплект стислої фінансової звітності у своєму проміжному фінансовому звіті, ця стисла звітність має містити як мінімум усі заголовки та проміжні підсумки, що були включені до останньої річної фінансової звітності, а також вибіркові окремі пояснювальні примітки, як того вимагає МСБО 1. Додаткові статті або примітки слід включати, якщо без них ця стисла проміжна фінансова звітність міститиме неточні дані.

Основне призначення проміжної фінансової звітності  — оновити інформацію порівняно з річною. Тому насамперед увагу слід приділити розкриттю інформації про нові види діяльності, нові події та обставини, які для підприємства є істотними. Крім розкриття інформації про важливі події та операції, перелічені в п. 4 таблиці (с. 13), МСБО 34 вимагає від компаній розкриття у примітках до проміжної фінансової звітності інформації (якщо вона не розкрита в інших частинах проміжного фінансового звіту).

Перелічену інформацію наводять, як правило, наростаючим підсумком за період з початку фінансового року до звітної дати.

Щодо суттєвості, то зазначимо, що міжнародні стандарти не встановлюють кількісного критерію оцінки істотності. У розумінні МСФЗ будь-яка операція або стаття фінансової звітності може бути істотною, якщо її замовчування або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів. База для оцінки (наприклад, окрема стаття звітності або окрема подія) і кількісний діапазон істотності мають бути розроблені підприємством самостійно і закріплені в наказі про облікову політику. При виборі критерію можна скористатися Методрекомендаціями № 635.

Сезонність або циклічність проміжної діяльності

Якщо особливістю діяльності підприємства є суттєві сезонні або циклічні коливання, то у проміжній фінансовій звітності на відміну від річної потрібно розкрити таку інформацію. Вважається, що таке розкриття сприяє кращому розумінню результатів діяльності підприємства за проміжний період та дає можливість коректніше прогнозувати фінансові показники компанії на наступний рік.

Основні принципи визнання та оцінки у проміжній фінансовій звітності

Принципи визнання та оцінки, які використовуються при складанні проміжної фінансової звітності, загалом ідентичні принципам визнання та оцінки для підготовки річної фінансової звітності.

Однак існують деякі особливості, які дають змогу спростити процес формування проміжної звітності порівняно з річною звітністю та знизити витрати часу і фінансових ресурсів для компанії.

Наприклад:

  • спрощення щодо переоцінки необоротних активів: якщо компанія переоцінює необоротні активи на щорічній основі та якщо на проміжну звітну дату вартість таких необоротних активів суттєво не змінилася, компанія може не проводити їх переоцінку;
  • спрощення щодо оцінки запасів: МСБО  34 не містить вимоги щодо обов’язкового проведення повної інвентаризації запасів для цілей складання проміжної фінансової звітності.

МСБО 34 допускає, що за незмінної облікової політики може змінитися оцінка будь-якої статті в наступному проміжному звітному періоді порівняно з попереднім. Якщо оцінка статті протягом останнього проміжного звітного періоду змінюється істотно, тоді характер і суму такої зміни необхідно розкрити в примітках до річної звітності (п. 26 цього МСБО).

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42