Інші податки

Заперечення до акта перевірки

15.05.2018 / 12:35

Результати перевірок, за винятком камеральних та електронних, оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). Якщо під час перевірки встановлено порушення — складається акт, а якщо такі порушення відсутні — складається довідка.  Але у разі незгоди платника податків з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, він має право подати свої заперечення або оскаржити податкове повідомлення-рішення. Як це зробити, читайте у статті.

Загальні аспекти

Акт — це службовий документ, який підтверджує факт проведення перевірки діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Довідка — це службовий документ, який підтверджує факт проведення перевірки діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про невстановлення фактів порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дот­риманням якого покладено на контро­люючі органи.

Відповідно до пунктів 86.3 і 86.4 ст. 86 Податкового кодексу акт (довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку.

Акт (довідка) документальної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків чи його законним представникам або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Водночас Податковим кодексом не передбачено можливості перенесення законодавчо встановлених строків складення, реєстрації та вручення платнику податків у встановленому порядку акта перевірки.


Незалежно від результатів перевірок оформлені матеріали (акт, довідка, додатки) належать до переліку податкової інформації, яка в подальшому може бути використана у ході наступних перевірок платника податків чи його контрагентів

Подання заперечення

Слід звернути увагу, що у разі незгоди з висновками акта чи довідки платник податків може подати заперечення.

При цьому незважаючи на незгоду із висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, платник податків зобов’язаний підписати такий акт (довідку) (п. 86.1 ст. 86 Податкового кодексу).

Разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо у строки, передбачені Податковим кодексом, платник податків має право надати зауваження (заперечення). Ці заперечення є невід’ємною частиною акта (довідки) перевірки.

Таке право закріплено також у пп. 17.1.6 п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу, а саме встановлено, що платник податків має право бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контро­люючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому зазначеним Кодексом.

Порядок подання заперечення регулюється п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу, яким визначено, що у разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки). Такі заперечення та/або додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ДО АКТА (ДОВІДКИ) ПЕРЕВІРКИ ПОДАЮТЬСЯ ДО КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ:

 • найменування контролюючого органу, до якого подається заперечення
 • прізвища, імені та по батькові фізичної особи — платника податків, яка подає заперечення, її поштової адреси
 • реквізитів акта (довідки), до якого подаються заперечення
 • обґрунтованих мотивів подання заперечення
 • посилання на правові нормативні акти
 • повідомлення про бажання взяти участь у розгляді заперечень
 • переліку документів, доказів та фактів, які додаються до заперечення, тощо

Такі заперечення обов’язково підписуються платником податків або його упов­новаженою особою та/або представником. У разі якщо заперечення подається уповноваженою особою та/або представником, до нього додається юридичний документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи або представника (довіреність тощо).

Зверніть увагу
Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє такого платника від обов’язку сплатити визначені контролюючим органом за результатами перевірки грошові зобов’язання.

Як зазначалося вище, у разі необхідності разом із запереченням (або окремо) надаються додаткові документи, не надані під час перевірки або не враховані, в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу.

Так, згідно із зазначеним пунктом у разі якщо посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від врахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який проводить перевірку, копії таких документів (засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки) та підписом платника податків — фізичної особи або посадової особи платника податків — юридичної особи).

За результатами розгляду заперечень платнику податків надається письмова відповідь, яка підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою).

Відповідно до вимог п. 58.3 ст. 58 Податкового кодексу письмова відповідь вважається надісланою (врученою) фізичній особі, якщо її вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідом­ленням про вручення або у порядку, визначеному п. 42.4 ст. 42 цього Кодексу.

Водночас слід пам’ятати, що результатом розгляду поданих заперечень може стати документальна позапланова перевірка.

Так, згідно з пп. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу подання платником податків в установленому порядку заперечення є підставою для проведення документальної позапланової перевірки у випадку, якщо в таких запереченнях вимагається пов­ний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки у разі коли платник податків у своїх запереченнях посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження.

Прийняття ППР

Відповідно до абзацу четвертого п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.

Пунктом 86.8 зазначеної статті встановлено, що податкове повідомлення-рішення (далі — ППР) приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки у порядку, передбаченому ст. 58 Податкового кодексу, для надсилання (вручення) ППР.

За наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу, ППР приймається з урахуванням вис­новку про результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів — протягом трьох робочих днів, що настають за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Оскарження ППР

ППР може бути оскаржено платником податків в адміністративному або судовому порядку. У порядку адміністративного оскарження скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання таким платником ППР або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується (пункти 56.1 та 56.3 ст. 56 Податкового кодексу).

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнан­ня протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Таким чином, у разі виявлення контролюючим органом під час перевірки порушень платник податків має право на:

 • підписання акта із зауваженнями;
 • подання контролюючому органу заперечень та/або додаткових документів до акта (довідки);
 • подання скарги про скасування прийнятого ППР (адміністративний порядок оскарження);
 • подання позовної заяви до суду щодо оскарження ППР (судовий порядок оскарження).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42