Бухоблік

Основні засоби на консервації

21.05.2018 / 14:48

На практиці ситуації, коли підприємство з певних причин тимчасово не використовує у своїй діяльності наявні основні засоби (далі — ОЗ), є досить поширеними. Наприклад, сезонність роботи, тимчасове призупинення діяльності, зниження обсягів виробництва, перепрофілювання тощо. Безумовно, об’єкт можна продати, передати в оренду, але це не завжди є можливим і доцільним. Можна взагалі не виводити з експлуатації — залишити все як є. Але тут існують певні фінансові ризики, адже внаслідок амортизації збільшується витратна частина, що призводить до зменшення бухгалтерського фінансового результату і, відповідно, впливає на податок на прибуток. У разі коли використання об’єктів ОЗ стає тимчасово недоцільним, підприємство має право прийняти рішення про їх консервацію з можливістю відновлення функціонування в подальшому. Це дасть змогу зберегти ОЗ і зменшити поточні витрати.

Метою такого заходу є збереження як самих об’єктів, так і їх технічних характеристик під час виведення із експлуатації. За своєю суттю консервація може розглядатися як фундаментальний процес з виведенням із експлуатації цілих цехів та виробництв, вивільненням зайнятих там працівників, а може бути короткостроковим процесом, пов’язаним із сезонним характером роботи підприємства, наприклад літні кафе, літні атракціони, лижні бази тощо. Притаманною рисою консервації є не тільки виведення об’єкта з експлуатації, але й постійний догляд за його фізичним і технічним станом. Адже такі об’єкти в подальшому можуть повертатися до використання за своїм функціональним призначенням. Принаймні підприємство так планує при прийнятті рішення про консервацію.

 
Консервація — це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш як три роки) зберігання ОЗ підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування

Єдиний порядок підготовки до консервації, проведення консервації та розконсервації основних виробничих засобів регламентовано Положенням № 1183. Слід зазначити, що цей документ є обов’яз­ковим для підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а також засновані на державній власності. Такі підприємства визначаються на конкурсній основі відповідно до постанови № 1839.

ПІДСТАВОЮ ДЛЯ КОНСЕРВАЦІЇ ТА РОЗКОНСЕРВАЦІЇ ОЗ ПІДПРИЄМСТВА Є:

 • акт Кабінету Міністрів України — для підприємств, заснованих на державній власності. Проект такого акта подає в установленому порядку орган, уповноважений управляти майном таких підприємств 
 • рішення платника податку, погоджене з Міжвідомчою комісією, — для підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (крім підприємств, заснованих на державній власності)

Інші підприємства, для яких Положення  № 1183 не є обов’язковим, приймають рішення про проведення консервації/розконсервації ОЗ самостійно.

Для підготовки обґрунтованих матеріалів щодо консервації ОЗ і тимчасового виведення їх з виробничого процесу створюється комісія на чолі з керівником підприємства. Комісія має широкі повноваження, серед яких:

 • оцінка доцільності проведення консервації;
 • складання техніко-економічного обґрунтування подальшої розконсервації чи недоцільності використання ОЗ у діяльності підприємства;
 • проведення інвентаризації об’єктів, що підлягають консервації,
 • прийняття рішення про виведення об’єктів із експлуатації та складання документів (додаток 1 до Положення № 1183).

Підставою для прийняття рішення є техніко-економічне обґрунтування необхідності проведення консервації ОЗ, що містить:

 • відомості про ОЗ підприємства, які підлягають консервації: найменування та місцезнаходження підприємства, орган, уповноважений управляти майном, — для підприємств, заснованих на державній власності (найменування власників, — для інших підприємств), балансова вартість;
 • затверджений проект консервації (органом, уповноваженим управляти майном, або власником);
 • акт технічного стану основних фондів на момент їх консервації.
 • Проект консервації включає:
 • пояснювальну записку;
 • технологічну документацію з проведення консервації;
 • перелік робіт, ресурсів (матеріальних і трудових) та кошторису витрат, пов’язаних із проведенням консервації та розконсервації ОЗ підприємства (форму кошторису витрат наведено в додатку 2 до Положення № 1183).

На підставі кошторису підприємство формує витрати, пов’язані із консервацією (підготовчі роботи, технічне обслуговування, охорона тощо), які в подальшому відображає в бухгалтерському обліку.

Слід пам’ятати, що використовувати законсервовані ОЗ заборонено.

Водночас за потреби можливі дострокова розконсервація об’єктів, їх передача іншому суб’єкту господарської діяльності.

довідково
За потреби можливі дострокова розконсервація об’єктів, їх передача іншому суб’єкту господарської діяльності.

Чи можна нараховувати амортизацію

У бухобліку ПБО 7 передбачено деякі особливості щодо відображення операцій з консервації об’єктів ОЗ, які впливають і на оподаткування прибутку підприємств. Так, згідно з п. 23 цього ПБО на період консервації об’єктів на них припиняється нарахування амортизації.

Як зазначено у п. 29 ПБО 7 та п. 27 Методрекомендацій № 561, нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, що настає за місяцем переведення об’єкта на консервацію. Дата виведення об’єктів із експлуатації фіксується у відповідному акті, період консервації — у наказі по підприємству.

Виняток становлять об’єкти, амортизація яких нараховується за виробничим методом. Якщо підприємство працює і виробляє продукцію, нарахування амортизації припиняється з дати, що настає за датою початку робіт з консервації. Це зумовлено тим, що з огляду на пп. 5 п. 26 ПБО 7 при виробничому методі сума амортизації визначається як добуток фактичного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Оскільки випуск продукції, виконання робіт або надання послуг з використанням законсервованих об’єктів припиняється у момент початку робіт з їх консервації, то і нарахування амортизації припиняється у цей самий момент. За відсутності виробництва нарахування амортизації за виробничим методом припиняється автоматично.

У подальшому нарахування амортизації поновлюється починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об’єкта в експлуатацію після консервації.

Первісна вартість об’єктів, переведених на консервацію, та сума їх амортизації, нарахована раніше, відображаються у Балансі у загальному порядку. З огляду на пп. 37.5 п. 37 ПБО 7 у примітках до фінансової звітності додатково у довільній формі відображається інформація про залишкову вартість законсервованих ОЗ.

Для систематизації інформації щодо законсервованих ОЗ доцільно відкрити додатково субрахунки, наприклад 104/1 «Машини та обладнання в експлуатації» та 104/2 «Машини та обладнання на консервації». Це дасть можливість виокремити балансову вартість таких об’єктів з метою нарахування амортизації.

Витрати на консервацію, утримання законсервованих об’єктів ОЗ та їх подальшу розконсервацію не впливають на обсяги економічних вигід від використання об’єкта. Тому до таких витрат не застосовується капіталізація. Понесені витрати обліковуються у складі витрат поточного періоду. В листі № 31-34000-20-10/11663 рекомендовано відображати витрати з консервації ОЗ на субрахунку 977 «Інші витрати діяльності». Розглянемо на умовному прикладі, як у бухобліку відоб­ражаються витрати,  пов’язані з консервацією ОЗ.

Приклад

ТОВ «Механік» прийняло рішення про консервацію виробничого обладнання цеху № 2 — верстат токарний кількістю п’ять одиниць. Приміщення цеху № 2 не консервується, оскільки знаходиться в будівлі, де розміщено ще два працюючі виробничі приміщення. Первісна вартість об’єктів — 1 200 000 грн. Знос на момент консервації — 210 000 грн. Термін консервації — два роки. Роботи з підготовки об’єкта до консервації сплачено сторонній організації ТОВ «Крок» у сумі  24 000 грн, у тому числі ПДВ — 4 000 грн. У подальшому щомісяця протягом терміну консервації підприємство проводить технічне обслуговування законсервованого об’єкта з метою його підтримання в робочому стані власними силами та сплачує охоронній компанії за пультову охорону приміщення, де зберігаються законсервовані об’єкти, в сумі 4 200 грн, в тому числі ПДВ 700 грн (таблиця).

Зміст господарської операції

Бухгалтерский облік

Дебет

Кредит

Сума, грн

Переведено на консервацію верстати токарні

104/К

104

1 200 000,00

131

131/К

210 000,00

Сплачено ТОВ «Крок» за проведення підготовчої роботи

371

311

24 000,00

Відображено податковий кредит з ПДВ за зареєстрованою ПН

641/ПДВ

644

4 000,00

Відображено ПДВ

644

631

4 000,00

Віднесено на витрати вартість підготовчих робіт

977

631

20 000,00

Проведено залік

631

371

24 000,00

Відображено витрати на охорону складу готової продукції, що перебуває на консервації

977

631

3 500,00

Податковий кредит з ПДВ за зареєстрованою ПН

641/ПДВ

631

700,00

Сплачено охоронній компанії за охорону складу готової продукції

631

311

4 200,00

Відображено витрати з технічного обслуговування законсервованого об’єкта власними силами:

заробітна плата працівників

нарахування ЄСВ

 

 

977

977

 

 

661

65

 

 

4 500,00

990,00

У кінці періоду накопичені витрати з утримання законсервованих об’єктів ОЗ списуються на фінансовий результат: Дт 791 «Результат операційної діяльності» Кт 977 «Інші витрати діяльності».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Постанова № 1839 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 р. № 1839 «Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах інноваційних проектів підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету»
Положення № 1183 — Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.97 р. № 1183
ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92
Методрекомендації  № 561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561
Лист № 31-34000-20-10/11663 — лист Мінфіну України від 24.04.2009 р. №  31-34000-20-10/11663 «Щодо обліку витрат на консервацію об’єкта будівництва»

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42