Бухоблік

Виправлення помилок у фінансовій звітності

29.05.2018 / 16:02

Питання виправлення помилок у фінансовій звітності завжди було нелегким для бухгалтерів, зокрема через невизначеність законодавством порядку здійснення цього процесу. У цій статті розглянемо ключові аспекти та практичні рекомендації щодо уточнення показників раніше поданої фінансової звітності.

Змінами, внесеними до Закону про бухоблік, що набрали чинності з 01.01.2018 р., вперше у вітчизняному законодавстві передбачено уточнення фінансової звітності, в тому числі з метою виправлення помилок.

Зокрема, п. 6 ст. 14 цього Закону передбачено, що підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності:

 • за результатами проведення аудиторської перевірки;
 • з метою виправлення самостійно виявлених помилок;
 • з інших причин.

Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності, що уточнюються.

Отже, слід звернути увагу на таке:

 • окремі уточнюючі форми фінансової звітності відсутні;
 • уточнення показників фінансової звітності відбувається шляхом складання і подання стандартних форм, наведених в додат­ку № 1 НПБО 1 з правильними показниками.

Правила виправлення помилок у бухгалтерському обліку визначено нормами ПБО 6 та МСБО 8.

Якщо уточнено показники декларації з податку на прибуток

Оскільки фінансова звітність подається разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств, то у разі виправлення помилок у такій декларації та при поданні уточнюючого розрахунку необхідно також подати до контролюючого органу виправлену фінансову звітність.

Так, згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу. Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 зазначеного Кодексу, платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною. Форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджено наказом № 897 (далі — декларація). Фінансова звітність подається як додаток ФЗ до декларації.

Порядок виправлення платником податку самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданій ним декларації, визначено нормами ст. 50 Податкового кодексу. Відповідно до п. 50.1 цієї статті, у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податку виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до неї за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Отже, у разі виявлення помилок у фінансовій звітності, яка є додатком ФЗ до декларації, платник податків повинен подати разом з уточнюючою декларацією виправлений додаток ФЗ до неї. При цьому відповідно до п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу платник податків має подати доповнення до такої декларації, складене за довільною формою, з поясненням проведених виправлень у фінансовій звітності.

Виправлення помилок у бухобліку

Порядок виправлення помилок у бухгалтерському обліку залежить від того, у якому періоді вони допущені: в поточному чи попередньому. Причому оскільки звітним періодом для складання фінзвітності є календарний рік (частина перша ст. 13 Закону про бухоблік), то:

 • до помилок попереднього періоду належать ті, які допущені в попередні календарні роки, а виявлені в поточному звітному періоді;
 • до помилок поточного періоду належать помилки, які допущені і виявлені в поточному календарному році або виявлені після закінчення звітного року, але до затвердження фінзвітності.

Відповідно до пунктів 4 та 5 ПБО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (аналогічну позицію викладено також у листі № 31-34010-07-25/5584).

Зупинимося детальніше на підходах щодо виправлення помилок, які передбачено МСБО 8. Відповідно до п. 41 цього МСБО помилки можуть виникати щодо визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про елементи фінансової звітності. Параграф 5 МСБО 8 містить визначення «помилки попередніх періодів», якими вважають «пропуски або викривлення у фінансовій звітності суб’єкта господарювання за один або кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка:

 • була наявна, коли фінансову звітність за ті періоди затвердили до випуску;
 • за обґрунтованим очікуванням могла бути отриманою та врахованою при складанні та поданні цієї фінансової звітності.
довідково
Ретроспективний метод виправлення помилки полягає в тому, що коригування впливає на показники фінансової звітності не лише поточного і майбутніх періодів, а й попередніх періодів. При перспективному методі виправлення помилки коригування впливають на показники фінансової звітності лише поточного і майбутніх періодів.

При цьому такі помилки поділяються на:

 • помилки у математичних розрахунках;
 • помилки у застосуванні облікової політики;
 • помилки, допущені внаслідок недогляду або неправильної інтерпретації фактів господарської діяльності, внаслідок шахрайства.

У свою чергу, помилки попередніх років можна поділити на помилки, що не впливають на величину нерозподіленого прибутку, та помилки, що впливають на величину нерозподіленого прибутку. Крім того, з огляду на суттєвість, яка при складанні фінансової звітності є управлінською оцінкою і її рівень визначається обліковою політикою підприємства, помилки можуть бути суттєвими і несуттєвими.

Порядок виправлення помилок попередніх періодів регламентовано підпунктами 42 — 53 МСБО 8, згідно з якими помилки попередніх періодів виправляються ретроспективно. Слід нагадати, що ретроспективний метод виправлення помилки полягає в тому, що коригування впливає на показники фінансової звітності не лише поточного і майбутніх періодів, а й попередніх періодів, у той час як при перспективному методі коригування впливають на показники фінансової звітності лише поточного і майбутніх періодів. При цьому підприємство виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення. Існує два способи виправлення: або перерахуванням порівнюваних сум за поданий попередній період (періоди), у якому відбулася помилка, або перерахуванням залишків активів, зобов’язань та власного капіталу на початок періоду за найперший з поданих попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з поданих попередніх періодів. Перший з названих вимагає подання повного комплекту фінансової звітності за попередній період, якщо помилку здійснено в попередньому періоді. В другому випадку, оскільки помилки здійснено в періоді, що передує попередньому, вимагається подання лише Звіту про фінансовий стан та Звіту про власний капітал (Звіт про прибутки і збитки та Звіт про рух грошових коштів не подається), адже дані саме цих фінансових звітів, а саме залишки активів, зобов’язань та власного капіталу, перераховуються у зв’язку з виправленням помилки. Якщо суму помилки неможливо визначити за всі попередні звітні періоди, перерахунок порівняльної інформації здійснюється від першої можливої звітної дати і в подальшому — перспективно.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансової звітності в Україні». НПБО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73. ПБО 6 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137. МСБО 8 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Наказ № 897 — наказ Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств». Лист № 31-34010-07-25/5584 — лист Мінфіну України від 28.02.2011 р. № 31-34010-07-25/5584 «Щодо строків оприлюднення фінансової звітності»

«Гарячі лінії»

Дата: 18 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42