Митна справа

Вивезення з України творів друку

11.06.2018 / 15:58

Якщо на окремі товари законами встановлено обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України, то їх пропуск через кордон та митне оформлення здійснюються на підставі документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій. У цій статті розглянемо, за яких умов громадяни можуть вивозити з України поштові марки, картки та інші твори друку.

Питання переміщення через митний кордон України культурних цінностей визначено Законом № 1068. Перелік культурних цінностей, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, наведено у додатку 5 до постанови № 436.

Документом, який підтверджує дотримання встановлених обмежень щодо переміщення через митний кордон України культурних цінностей, зазначених у додатку 5 до постанови № 436, є свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. Зазначене свідоцтво подається до органу доходів і зборів при вивезенні за межі митної території України, зокрема, таких товарів як: марки поштові або гербові, знаки поштової оплати гашені, у тому числі першого дня гашення, поштові канцелярські предмети (гербовий папір) та подібні предмети, використані або невикористані, за винятком товарів товарної позиції 4907.

Водночас не потребують дозволу на вивезення (тимчасове вивезення) сувенірні вироби, предмети культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, зазначені в додатку 1 до Інструкції № 258, зокрема, твори друку, видані після 1945 р., у тому числі тиражована друкована графіка (репродукції, літографії, естампи, плакати, постери, афіші, календарі, листівки, конверти тощо), фотоальбоми і фотопродукція сувенірного призначення тощо, а також знаки поштової оплати України: поштові марки й блоки, марковані поштові конверти й марковані поштові картки (художні й стандартні), видані після 1991 р.

Як оформити право на вивезення

Відповідно до ст. 12 Закону № 1068 рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей за клопотанням власника культурних цінностей чи уповноваженої ним особи приймає Мінкультури України на підставі висновку державної експертизи.

Перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, затверджено наказом № 267.

Для отримання свідоцтва на право вивезення культурних цінностей не пізніше ніж за місяць до їх вивезення суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі (за довіреністю) слід подати особисто або поштою письмову заяву за формою згідно з додатком 1 до наказу № 210.

До заяви додаються:

 • документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
 • висновок державної експертизи культурних цінностей з доданими до нього фотографіями;
 • копія угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою строк, засвідчена посадовою особою Мінкультури України або нотаріально (у разі заявлення культурних цінностей до тимчасового вивезення з території України);
 • документ про страхування культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику або документ про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні цінності (у разі заявлення культурних цінностей до тимчасового вивезення з території України).

За результатами розгляду заяви про видачу свідоцтва та доданих до неї документів Мінкультури України видає свідоцтво разом з відповідним переліком (за потреби) та примірником фотографій культурних цінностей або мотивовану відмову у видачі свідоцтва. Заявникові може бути відмовлено у видачі свідоцтва з підстав, визначених ст. 25 Закону № 1068 та ст. 41 Закону № 2806.

На свідоцтві проставляється дата, прізвище та ініціали уповноваженої посадової особи Мінкультури України, її особистий підпис, який скріплюється гербовою печаткою цього відомства.

На кожній сторінці переліку культурних цінностей та на кожній фотографії, що додаються до свідоцтва, уповноважена посадова особа Мінкультури України проставляє номер і дату видачі свідоцтва, власні прізвище та ініціали, особистий підпис, який скріплюється гербовою печаткою Мінкультури України.

Свідоцтво видається протягом 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, що додаються до неї.

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України друкується на спеціальному бланку за встановленою формою, затвердженою постановою № 984.

У СВІДОЦТВІ НА ПРАВО ВИВЕЗЕННЯ (ТИМЧАСОВОГО ВИВЕЗЕННЯ) КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ:

 • найменування спеціально уповноваженого державного органу контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей, що видав свідоцтво
 • прізвище, ім’я, по батькові заявника, назва юридичної особи
 • громадянство заявника
 • дані паспорта громадянина України для виїзду за кордон або іншого документа, що посвідчує особу
 • кількість та опис предметів, що вивозяться
 • перелік предметів, що вивозяться
 • оцінка предметів, що вивозяться (страхова оцінка)
 • до якої країни вивозяться та митний режим вивезення
 • висновок державної експертизи культурних цінностей із зазначенням номера та дати видачі
 • строк дії свідоцтва
 • посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала свідоцтво

Адміністративна послуга з видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України надається безоплатно (п. 8 наказу № 726/0/16-09).

Культурні цінності та свідоцтво (а на вимогу мистецтвознавця та/або посадової особи органу доходів і зборів також їх переліки і фотографії) власник подає:

при виїзді з України — мистецтвознавцям (у разі їх наявності) та посадовим особам органів доходів і зборів;

при пересиланні — суб’єктам підприємницької діяльності, які надають послуги з пересилання міжнародних відправлень (у тому числі поштових). Свідоцтво (а в разі необхідності — перелік культурних цінностей та їх фотографії) долучаються до супровідних документів на ці відправлення.

Культурні цінності, що вивозяться з України, декларуються в установленому законодавством порядку органу доходів і зборів України, який здійснює конт­роль за їх переміщенням та митне оформлення. Під час здійснення контролю мистецтвознавець (у разі його наявності) та посадова особа органу доходів і зборів звіряють подані культурні цінності з інформацією, що міститься у свідоцтві та доданих до нього переліку і фотографіях. Свідоцтво залишається в органі доходів і зборів, який здійснив їх митне оформлення.

При цьому згідно з частинами другою, третьою ст. 69 Митного кодексу органи доходів і зборів здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД. На вимогу посадової особи органу доходів і зборів декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати усі наявні відомості, необхідні для підтвердження заявлених ними кодів товарів, поданих до митного оформлення, а також зразки таких товарів та/або техніко-технологічну документацію на них. Крім того, у разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти (частина перша ст. 327 Митного кодексу).

Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником органу доходів і зборів або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт (частина друга ст. 327 Митного кодексу).

У разі необхідності декларант (власник товару та/або транспортного засобу) за власним бажанням може залучити відповідних спеціалістів та експертів. В цьому разі відшкодування витрат, пов’язаних з участю спеціалістів та експертів у здійсненні митного контролю, здійснюється декларантом (власником товару та/або транспортного засобу) на підставі укладеної угоди (частина п’ята ст. 327 Митного кодексу).

Отже, вивезення за межі митної території України об’єктів матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, у тому числі: старовинних книг та інших видань, що становлять історичну, художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції; манускриптів та стародруків, архівних документів, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції; рідкісних поштових марок, інших філателістичних матеріалів, окремо чи в колекції, — здійснюється на підставі виданого Мінкультури України свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей.

Вивезення за межі митної території України громадянами творів друку, виданих після 1945 р., та поштових марок й блоків, маркованих поштових конвертів й карток, виданих після 1991 р., які не належать до культурних цінностей, здійснюється без надання органам доходів і зборів свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей.

Водночас для прискорення виконання митних формальностей щодо товарів, які не є культурними цінностями, декларант може подати відповідний висновок експерта-мистецтвознавця про те, що такий об’єкт культурного призначення не є культурною цінністю.

Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України встановлено ст. 371 Митного кодексу (таблиця.).

Сумарна вартість
товарів

Умови вивезення (пересилання)

Норма Митного кодексу

Не перевищує еквівалент 10 000 євро (крім зазначених у частині другій ст. 371 Митного кодексу)

Не підлягають письмовому декларуванню

Частина перша ст. 371

Не перевищує еквівалент 10 000 євро та на які встановлено вивізне мито та/або державними органами видаються дозвільні документи

Підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів

Частина друга ст. 371

Перевищує еквівалент 10 000 євро (крім зазначених у частині четвертій ст. 371 Митного кодексу)

Підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України

Частина третя ст. 371

ЕКСПЕРТИЗУ РУКОПИСНИХ КНИГ ТА ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ ПРОВОДЯТЬ:

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки

Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації

Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Тиводара Легоцького

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

комунальна установа «Одеський літературний музей»

комунальний заклад «Державний історико-культурний заповідник м. Острога» Рівненської обласної ради

комунальний заклад «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» Запорізької обласної ради

комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського»

комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради

комунальний заклад «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради

комунальний заклад «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара» Херсонської обласної ради

комунальний заклад «Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка»

комунальний заклад культури «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»

комунальний заклад культури «Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської»

комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна універсальна наукова бібліотека»

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. М. Горького

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника

Музей книги і друкарства України

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого

Національна історична бібліотека України

Національний музей літератури України

Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького

Обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури (м. Херсон)

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича Житомирської обласної ради

Одеська національна наукова бібліотека

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. П. Котляревського

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Михайла Івасюка

Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини

ЕКСПЕРТИЗУ ПРЕДМЕТІВ ФІЛАТЕЛІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬ:

громадська організація «Львівське обласне товариство філателістів Асоціації філателістів України» (за згодою)

Донецький обласний краєзнавчий музей

Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Тиводара Легоцького

Івано-Франківський краєзнавчий музей

комунальна установа «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради

комунальний заклад «Житомирський обласний краєзнавчий музей»

комунальний заклад «Рівненський обласний краєзнавчий музей» Рівненської обласної ради

комунальний заклад «Харківський історичний музей ім. М. Ф. Сумцова» Харківської обласної ради

комунальний заклад «Черкаський обласний краєзнавчий музей» Черкаської обласної ради

комунальний заклад культури «Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького» Дніпропетровської обласної ради

комунальний заклад культури «Миколаївський обласний краєзнавчий музей»

комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський історичний музей»

комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський обласний краєзнавчий музей»

Музей історії міста Києва

Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького

Тернопільський обласний краєзнавчий музей

Херсонський обласний краєзнавчий музей

Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини

Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI/ Закон № 1068 — Закон України від 21.09.99 р. № 1068-ХІV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». Закон № 2806 — Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Постанова № 436 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України». Постанова № 984 — постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 984 «Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України». Наказ № 210 — наказ Мінкультури України від 14.04.2014 р. № 210 «Про затвердження зразків заяв щодо видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України та повідомлення про відмову в його видачі». Наказ № 267 — наказ Мінкультури України від 31.03.2017 р. № 267 «Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей». Наказ № 726/0/16-09 — наказ Мінкультури України від 04.09.2009 р. №  726/0/16-09 «Про затвердження стандарту надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України». Інструкція № 258 — Інструкція про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через митний кордон України, затверджена наказом Мінкультури України від 22.04.2002 р. № 258

«Гарячі лінії»

Дата: 6 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42