Митна справа

«Єдине вікно» на митниці

09.07.2018 / 17:55

З 01.08.2016 р. у пунктах пропуску та місцях митного оформлення товарів в Україні запрацювала автоматизована електронна система «Єдине вікно», через яку здійснюються всі види контролю та проводиться обмін інформацією про товари, що переміщуються через кордон України між різними службами контролю та митницями в автоматичному режимі. Як саме це відбувається, розглянемо у цій статті.

Товари, які переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю можуть підлягати іншим видам державного контролю, зокрема санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному. У такому разі митний контроль та митне оформлення цих товарів завершуються тільки після проведення встановлених законами України для кожного товару відповідних видів контролю.

Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації (далі — Порядок) затверджено постановою № 364.

Зазначений Порядок застосовується у разі електронного декларування товарів. Його дія поширюється на операції з товарами, які підлягають державним видам контролю під час переміщення через митний кордон України.

Взаємодія підприємств, митниць та контролюючих органів відповідно до Порядку здійснюється із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи, яка приймає інформацію, обробляє її та автоматично формує відповідні повідомлення для всіх задіяних суб’єктів

З урахуванням цього ДФС України з 01.08.2016 р. введено в експлуатацію інформаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи (далі — ІС «єдиного вікна»), які забезпечують функціонування Порядку, а саме:

  • програмний модуль «Єдине вікно» у складі автоматизованої системи митного оформлення, який дає змогу посадовим особам митниць ДФС виконувати завдання, визначені Порядком;
  • програмно-телекомунікаційну систему обміну електронними документами та повідомленнями між підприємствами, митницями ДФС і контролюючими органами, у тому числі за принципом «мовчазної згоди»;
  • програмний модуль для суміжних органів державної влади, які здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний, радіологічний види контролю. Це веб-інтерфейс, який дає змогу працівникам суміжних служб переглядати надіслані декларантами документи, приймати рішення за цими справами, вносити результати видів контролю та узгоджувати час проведення митного огляду.

ІС «єдиного вікна» після випуску товарів з пункту пропуску для переміщення у митницю призначення надсилає підприємству електронне повідомлення, у якому серед іншого зазначаються види державного контролю, які завершено в пункті пропуску, види державного контролю, які необхідно завершити у зонах митного контролю на митній території України, та вичерпний перелік документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органу для завершення необхідного виду державного контролю.

Скановані копії документів, необхідних для завершення відповідного виду державного контролю, разом з електронним повідомленням з електронним цифровим підписом посадової особи підприємства надсилаються до інформаційної системи для здійснення відповідного виду державного контролю до моменту прибуття товарів у місце доставки або після їх прибуття у строки, які визначено ст. 95 Митного кодексу.

В електронному повідомленні підприємство зазначає реквізити попередньої або періодичної митної декларації, надає чи не надає згоду на передання її відомостей (крім відомостей про вартість товарів) контролюючому органу, а також зазначає дату і час, коли товари у митниці прибуття у присутності представника підприємства можуть бути пред’явлені відповідному контролю­ючому органові для огляду або інспектування (у разі коли контролюючим органом буде прийнято рішення про такий огляд (інспектування)).

Зазначене електронне повідомлення для органу доходів і зборів є підставою для організації доступу посадових осіб контролюючого органу для проведення огляду (інспектування) товарів та/або відбору зразків; для контролюючих органів — заявою на проведення відповідних процедур відповідного державного конт­ролю.

Після отримання через ІС «єдиного вікна» від підприємства визначених документів уповноважена особа контролюючого органу приймає рішення про завершення відповідного виду контролю, проведення огляду, додаткової обробки товарів чи знищення вантажу або повернення його за межі митної території України та про прийняте рішення вносить повідомлення до інформаційної системи, яка в свою чергу повідомляє підприємство.

Довідково
Документи та відомості, що вносяться підприємствами до ІС «єдиного вікна» у вигляді сканованих копій, повинні зберігатися підприємством не менш як 1095 днів.

Проте законодавством не встановлено обмежень щодо завершення представниками відповідних контрольних служб державного контролю у пунктах пропуску при використанні попередньої митної декларації з обсягом даних, необхідних для випуску товарів у митний режим (декларації типу «ЕА»), та не передбачено обов’язковість завершення відповідного виду контролю за межами пункту пропуску.

Так, п. 20 Порядку визначено, що у разі завершення у повному обсязі державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного чи радіологічного контролю уповноваженими посадовими особами в пунктах пропуску через державний кордон України такі посадові особи протягом 30 хв з моменту завершення контролю вносять з використанням веб-інтерфейсу до інформаційної системи відмітку про його здійснення незалежно від рішення підприємства про застосування положень цього Порядку. Отже, підтвердженням проведення державних видів контролю є, зокрема, наявність в інформаційній системі відмітки про здійснення цих видів контролю, сформованої/внесеної відповідно до Порядку, на підставі якої, серед іншого, приймається рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за деклараціями типу «ЕА» в митниці оформлення такої декларації.

Тобто суть застосування цього принципу полягає у тому, що зазначені види контролю проводяться у безконтактній формі. Підприємствами розміщуються необхідні для здійснення зазначених видів контролю документи в інформаційній системі ДФС.

Слід зазначити, що відповідно до п. 13 Порядку документи та відомості, що вносяться підприємствами до ІС «єдиного вік­на» у вигляді сканованих копій, повинні ­зберігатися підприємством не менш як 1095  днів.

Контролюючі органи через інформаційну систему ДФС мають доступ до цих документів, розглядають їх та за результатами розгляду приймають рішення в установлений термін про завершення контролю.

Інформаційна система надсилає повідом­лення підприємству щодо здійснення відповідного виду державного контролю не пізніше ніж через 15 хв після внесення уповноваженою посадовою особою інформації про прийняте рішення, але не раніше:

  • підтвердження в установленому порядку посадовою особою митниці ДФС факту доставки товарів у повному обсязі до митниці призначення під час переміщення товарів на підставі періодичної або попередньої митної декларації, яка містить відомості, достатні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення доставки їх до митниці призначення;
  • пропуску товарів через митний кордон України на підставі попередньої митної декларації, яка містить відомості, достатні для випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму за поперед­ньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію.

Інформація про це стає доступною через інформаційну систему ДФС як підприємствам, так і митницям. При цьому жодні штампи контролюючих органів на товаросупровідних документах не проставляються, як це було раніше.

Крім того, передбачено можливість випуску товарів у вільний обіг за принципом «мовчазної згоди», якщо протягом чотирьох робочих годин з моменту отримання електронного повідомлення і документів від підприємства уповноважена особа контролюючого органу чи адміністратор не внесла до інформаційної системи рішення за результатами проведення відповідного виду контролю.

Аналогічно при вивезенні товарів за межі митної території України з моменту, коли розпочато завантаження транспортного засобу, підприємство має право надіслати митниці відправлення електронне повідомлення та скановані копії документів з електронним цифровим підписом, що необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю.

Замість сканованих копій транспортних (перевізних) документів, комерційних рахунків, контрактів, сертифікатів походження підприємство може надіслати до інформаційної системи разом з електронним повідомленням відомості про товарну партію, які містять дані, що згідно із законодавством вносяться до митної декларації, на підставі якої здійснюється вивезення товарів (за винятком відомостей про вартість товарів).

Інформаційна система інформує відповідний контролюючий орган про їх надходження шляхом розміщення відповідної інформації у веб-інтерфейсі та за наявності даних в інформаційній системі надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи за місцезнаходженням митниці відправлення.

Про дату і час надсилання повідомлення і документів контролюючому органові для здійснення відповідного виду державного контролю, а також про негативні наслідки перевірки електронного цифрового підпису інформаційна система надсилає повідомлення підприємству.

Якщо протягом чотирьох робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів уповноважена посадова особа чи адміністратор контролюючого органу не вносили до інформаційної системи будь-якого рішення, інформаційна система автоматично формує рішення про здійснення відповідного виду державного контролю. У цьому разі відповідні види державного контролю вважаються проведеними. Зазначене рішення є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Довідково

Для формування ІС «єдине вікно» рішень про здійснення відповідного виду державного контролю, які є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, робочими годинами є час (крім вихідних, святкових і неробочих днів):

  • понеділок — четвер — з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00;
  • п’ятниця — з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45.

Таким чином, запровадження в Україні принципу «єдиного вікна» при здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України товарів і введення його в дію стало важливим кроком у напрямі створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та боротьби з корупцією.

Взаємодія підприємств, митниць та конт­ролюючих органів за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи відповідно до цього принципу спрощує для учасників ЗЕД умови подання документів до митного оформлення, дає змогу мінімізувати участь посадових осіб у здійсненні державного контролю товарів та скоротити час проведення митних процедур.

Перелік місць митного оформлення товарів, в яких застосовується Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації, затверджено наказом № 657.

Довідково

За результатами моніторингу роботи автоматизованої системи інформаційного обміну «Єдине вікно» в українських митницях Мінфін України регулярно публікує на офіційному веб-сайті відомства статистичну інформацію щодо операцій з митними деклараціями (МД) за відповідний період.

Зокрема, за період з 01.02.2018 р. по 10.06.2018 р. кількість МД, оформлених за принципом «єдиного вікна», становила:

Митний режим

Кількість/відсоток у загальному обсязі оформлених МД

Імпорт

371,7 тис. (81,6 %)

Експорт

218,2 тис. (88,2 %) 

Транзит

14,4 тис. (22,5 %) 

Загалом

604,4 тис. (78,8 %)

Слід зазначити, що на сьогодні митниці вже перейшли на оформлення митних декларацій за принципом «єдиного вікна» у повному обсязі при імпорті, що усуває необхідність біганини по кабінетах для декларантів чи перевізників, бо система запроваджує обмін інформацією між митницею та іншими структурами, що здійснюють ветеринарно-санітарний, санітарно-епідеміологічний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль.

Також в повному обсязі система «єдиного вікна» працює при переміщенні товарів через митний кордон автомобільним транспортом.

Винятком є:

  • ввезення (пересилання) на митну територію України товарів у міжнародних поштових відправленнях або у міжнародних експрес-відправленнях, а також у разі переміщення товарів транзитом;
  • вивезення за межі митної території України товарів, які перетинають митний кордон іншим, ніж автомобільний, видом транспорту;
  • декларування товарів в місцях митного оформлення, які перебувають менше 90 днів, у переліку місць митного оформлення товарів, в яких застосовується Порядок.

Митне оформлення товарів у зазначених випадках до 31.01.2019 р. у всіх місцях митного оформлення здійснюється за рішенням підприємства — результати здійснення державних видів контролю можуть бути оформлені як у вигляді печаток і штампів на паперових примірниках товаросупровідних документів, так і внесені до Інформаційної системи ДФС.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Постанова № 364 — постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 р. № 364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» при здійсненні митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю». Наказ № 657 — наказ Мінфіну України від 25.07.2016 р. № 657 «Про затвердження переліків даних, необхідних для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів»

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42