Податок на прибуток

Проміжна фінзвітність

30.07.2018 / 11:55

Нагадаємо, що 09.08.2018 р. — граничний строк подання декларації з податку на прибуток за півріччя. За правилами, встановленими п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу, платники податку на прибуток разом із відповідною декларацією мають подавати фінзвітність, яка є додатком до декларації та її невід’ємною частиною. Який саме комплект фінзвітності має подаватися за підсумками першого півріччя, читайте далі.

Загальні вимоги до складання

Загальні вимоги до фінансової звітності визначено ст. 11 Закону про бухоблік, зокрема:

 • порядок та строки подання фінансової, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків — Нацбанком України;
 • для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність згідно з міжнародними стандартами, передбачено можливість складання скороченої за показниками фінансової звітності у складі Балансу та Звіту про фінансові результати;
 • фінансова та консолідована фінансова звітність складається на підставі таксономії фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами.

Форми фінзвітності

Статтею 13 Закону про бухоблік визначено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Крім того, за результатами I кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців складається проміжна фінансова звітність. Слід зауважити, що відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися також за інші періоди.

Механізм подання фінансової звітності визначено Порядком № 419, який поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі — підприємства), що зобов’язані вести бухоблік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Зазначимо, що постановою № 547 з метою приведення у відповідність із нормами Закону про бухоблік до Порядку № 419 внесено зміни та допов­нення.

Так, фінансова та консолідована фінансова звітність складається згідно з НПБО або МСФЗ чи національними стандартами в державному секторі відповідно до законодавства залежно від підпорядкування, організаційної форми та облікової політики суб'єкта господарювання.

Платники податку на прибуток у визначених законодавством випадках подають до контролюючих органів проміжну (за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) та річну фінансову звітність

Проміжна фінансова звітність за відповідний звітний період складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Підприємства, які складають фінансову звітність згідно з НПБО або національними стандартами в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати, про що йдеться, зокрема, у постанові № 547.

Підприємства, які відповідно до Закону про бухоблік складають скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати, подають до контролюючих органів фінансову звітність за формами, передбаченими для суб’єктів малого підприємництва.

Згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу, подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність.

Хто зобов’язаний складати фінзвітність за МСФЗ

Відповідно до ст. 121 Закону про бух­облік підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (п. 2 Порядку № 419), складають фінансову та консолідовану фінансову звітність згідно з між­народними стандартами. Інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової та консолідованої фінансової звітності.

Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які викладено державною мовою та офіційно оприлюднено на веб-сторінці Мінфіну України.

МСБО 1 установлено загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настанови щодо її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту, зокрема її повного комплекту.

Складові повного комплекту фінансової звітності:

 • Звіт про фінансовий стан на кінець періоду
 • Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період
 • Звіт про зміни у власному капіталі за період
 • Звіт про рух грошових коштів за періодпримітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію порівняльна інформація щодо попереднього періоду
 • Звіт про фінансовий стан на початок попереднього періоду, якщо суб’єкт господарювання застосовує облікову політику  ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей у своїй фінансовій звітності, або якщо він перекласифіковує статті у своїй фінансовій звітності

Мінімальний зміст проміжного фінансового звіту, принципів для визнання та оцінки в повній або стислій фінансовій звітності за проміжний період визначається МСБО 34.

Проміжний фінансовий звіт має включати такі компоненти:

 • стислий звіт про фінансовий стан
 • стислий звіт або стислі звіти про прибуток або збиток та інший сукупний дохід
 • стислий звіт про зміни у власному капіталі
 • стислий звіт про рух грошових коштів
 • деякі пояснювальні примітки

Згідно з п. 5 МСБО 34 суб’єкт господарювання може подавати менше інформації на проміжні дати порівняно з його річною фінансовою звітністю. При цьому якщо суб’єкт господарювання публікує комплект стислої фінансової звітності у своєму проміжному фінансовому звіті, ця стисла звітність має містити як мінімум усі заголовки та проміжні підсумки, включені до останньої річної фінансової звітності, а також вибіркові окремі пояснювальні примітки, як того вимагає МСБО 34.

Підприємства, що складають фінансову звітність згідно з МСФЗ, мають право самостійно приймати рішення —  подавати повний чи скорочений комплект проміжної фінансової звітності, а отже, формально можуть подавати тільки дві форми

Як звітують банки

Банки подають фінансову, консолідовану фінансову звітність, звіт про управління та консолідований звіт про управління Нацбанку України в установленому ним порядку.

Порядок, періодичність складання, подання та оприлюднення фінансової звітності банками, а також зразки форм, що входять до складу фінансової звітності, визначено Інструкцією № 373.

Банк зобов’язаний складати фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ. Банк, який контролює та/або має суттєвий вплив на діяльність інших компаній, складає окрему та консолідовану проміжну/річну фінансову звітність.

Проміжна фінансова звітність складається банком у комплекті скороченої фінансової звітності відповідно до МСБО 34.

Проміжна скорочена фінансова звітність включає:

 • проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс);
 • проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);
 • проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);
 • проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів;
 • пояснювальні примітки до проміжної скороченої фінансової звітності.

Банк може подавати повний комплект проміжної фінансової звітності згідно з МСБО 1.

До річної фінансової звітності банк включає:

 • Звіт про фінансовий стан (Баланс);
 • Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);
 • Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);
 • Звіт про рух грошових коштів;
 • примітки.

Хто подає консолідовану фінзвітність

Для підприємств, що контролюють інші підприємства (материнські підприємства), передбачено обов’язок крім фінансових звітів про власні господарські операції складати і подавати консолідовану фінансову звітність відповідно до НПБО або МСФЗ (ст. 12 Закону про бухоблік).

Материнський банк складає консолідовану фінансову звітність за звітний рік, до якої включаються показники річної фінансової звітності всіх учасників консолідованої групи, у тому числі організації спеціального призначення, за винятком показників річної фінансової звітності дочірніх та асоційованих компаній, що утримуються виключно для продажу і відповідають критеріям визнання не­оборотних активів, утримуваних для продажу, та припиненої діяльності (п. 3 Інструкції № 373).

Слід зазначити, що подання платниками податку на прибуток консолідованої фінансової звітності разом з декларацією з податку на прибуток підприємств Податковим кодексом не передбачено та не є обов’язковим.

Строки подання

Відповідно до п. 5 Порядку № 419 проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) крім консолідованої подається підприємствами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Згідно з п. 8 Інструкції № 373 банки подають проміжну скорочену фінансову звітність до Нацбанку України в установлені ним строки, але не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним періодом. Річна неконсолідована та консолідована фінансова звітність банками подається у порядку, визначеному Нацбанком України.

Пунктом 2 Порядку № 419 визначено, що до контролюючих органів проміжна або річна фінансова звітність подається підприємствами у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств

Уточнення показників

Пунктом 2 Порядку № 419 передбачено, що підприємства можуть подавати уточнену та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої зазначеної звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин.

Подання та оприлюднення уточненої та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

Слід зауважити, що якщо внаслідок виявлених у фінансовій звітності помилок підлягають уточненню показники декларації з податку на прибуток підприємств, таке уточнення здійснюється згідно з нормами ст. 50 Податкового кодексу із поданням до уточнюючої декларації уточненої фінансової звітності за відповідний звітний період.

Позначка у декларації

Підтвердженням подання фінансової звітності разом з декларацією з податку на прибуток підприємств є позначка «+» у декларації у клітинці «ФЗ12» таблиці «Наявність додатків».

Крім того, у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності12» наведено перелік форм фінансової звітності, що складається та подається платниками податку на прибуток. Платником проставляється познач­ка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої з декларацією.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Постанова № 547 — постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 547 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності». Інструкція № 373 — Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 р. № 373. Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. МСБО 1 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності». МСБО 34 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність»