Митна справа

Митне декларування: зміни до класифікаторів

30.07.2018 / 14:09

Наказом № 541 внесено низку змін до класифікаторів, які використовуються при заповненні митних декларацій. Зупинимось на основних з них, а саме розглянемо нову редакцію Класифікатора видів транспорту та з'ясуємо, яких змін зазнав Класифікатор документів.

Новий Класифікатор видів транспорту

Виконуючи положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна має приєднатись до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про спільну транзитну процедуру від 1987 р. Нагадаємо, що членами конвенцій є: ЄС, країни Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн), Туреччина, Македонія та Сербія. Робота з приєднання до конвенцій передбачає приведення класифікаторів, форматів даних і процедур митного контролю та оформлення у відповідність із виз­наченими конвенціями.

Так, у рамках цієї роботи наказом № 541 викладено в новій редакції Класифікатор видів транспорту, який набрав чинності з 14.07.2018 р. Нова редакція цього Класифікатора відповідає кодам, наведеним у додатку ІІІ до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, з деякою додатковою деталізацією на національному рівні (таблиця).

Порівняльна таблиця змін до Класифікатора видів транспорту

Тип
транспорту

Двосимвольний
код
(наказ № 1011)

Передбачено Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами

Двосимвольний
код
(у редакції наказу № 541)

Назва

Морський транспорт

10

10

10

Морське судно

11

 

11

Контейнер на морському судні

12

12

12

Залізничний вагон на морському судні

16

16

16

Вантажний автомобіль на морському судні

17

17

17

Причіп або напівпричіп на морському судні

18

18

18

Судно внутрішнього плавання на морському судні

Залізничний транспорт

20

20

20

Залізничний вагон

21

 

21

Контейнер на залізничному вагоні

23

23

23

Вантажний автомобіль на залізничному вагоні

24

 

24

Причіп або напівпричіп на залізничному вагоні

Автомобільний транспорт

30

30

30

Вантажний автомобіль

31

 

31

Контейнер на вантажному автомобілі

Повітряний транспорт

40

40

40

Повітряне судно

41

 

41

Контейнер на повітряному судні

42

 

42

Вантажний автомобіль на повітряному судні

43

 

43

Причіп або напівпричіп на повітряному судні

Міжнародне відправлення

50

 

Виключено

Поштове відправлення

51

 

Виключено

Експрес-відправлення

Поштове відправлення

50

52

Поштове відправлення морським транспортом

 

53

Поштове відправлення залізничним транспортом

 

54

Поштове відправлення автомобільним транспортом

 

55

Поштове відправлення повітряним транспортом

Стаціонарні засоби транспортування

70

70

70

Трубопровідний транспорт

71

 

71

Лінії електропередачі

Внутрішній водний транспорт

80

80

80

Судно внутрішнього плавання

Інший

90

 

Виключено

Транспортний засіб, що переміщується своїм ходом як товар

91

 

Виключено

Переміщення товарів у ручній поклажі

Транспортний засіб, що перемі­щується своїм ходом як товар

90

92

Морське, річкове судно, що переміщується своїм ходом як товар

 

93

Самохідна одиниця залізничного рухомого складу, що переміщується своїм ходом як товар

 

94

Автомобільний транспортний засіб, що переміщується своїм ходом як товар

 

95

Повітряне судно, що переміщується своїм ходом як товар

У новій редакції зазначеного Класифікатора виключено коди видів транспорту для переміщення товарів у міжнародних експрес-відправленнях та переміщення товарів у ручній поклажі. Коди видів транспорту для переміщення товарів у міжнародних поштових відправленнях та переміщення транспортних засобів своїм ходом як товару деталізовано залежно від безпосереднього виду транспорту, яким переміщуються товари.

Отже, з набранням чинності новою редакцією Класифікатора видів транспорту:

  • при переміщенні товарів у ручній поклажі та міжнародних експрес-відправленнях код виду транспорту визначається залежно від виду транспорту, яким безпосередньо переміщуються товари;
  • при переміщенні товарів у міжнародних поштових відправленнях та переміщенні транспортних засобів своїм ходом як товару зазначається код виду транспорту з відповідного діапазону «52 — 55» або «92 — 95»;
  • при переміщенні товарів у міжнародних експрес-відправленнях в графах 25 та 26 митної декларації зазначаються коди виду (видів) транспорту, яким (якими) переміщуються товари, а особливості декларування, передбачені Порядком № 651 для переміщення товарів у міжнародних експрес-відправленнях, застосовуються за умови зазначення в графі 44 митної декларації коду документа «2751» (номерний товаросупровідний документ, який є договором на перевезення кожного окремого міжнародного експрес-відправлення).

Таким чином, крім виконання міжнародних зобов’язань в частині приведення законодавства у відповідність із Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами внесення відповідних змін сприятиме впорядкуванню заповнення митних декларацій в частині відомостей про вид транспорту і строки доставки товарів транспортними засобами, а також покращенню здійснення аналізу результатів митного оформлення товарів.

Митне оформлення товарів при електронній комерції

Останнім часом все частіше українські підприємці здійснюють реалізацію товарів іноземним замовникам через інтернет-магазини.

Відповідно до положень ст. 6 Закону про ЗЕД зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути укладений суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій або електронній формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом.

Згідно з нормами ст. 638 Цивільного кодексу договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. Так само і електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною в електрон­ній формі.

Укладання договорів у сфері торгівлі товарами в електронній формі можливе при дотриманні певних вимог.

Так, застосування окремих договорів міжнародної купівлі-продажу товарів регулюється Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів із заявою: «Українська Радянська Соціалістична Республіка відповідно до статей 12 та 96 Конвенції заявляє, що будь-яке положення ст. 11, ст. 29 або частини II Конвенції, яке допускає, щоб договір купівлі-продажу, його зміна або припинення угодою сторін чи оферта, акцепт або будь-яке інше вираження наміру здійснювались не в письмовій, а в будь-якій формі, незастосовне, якщо хоча б одна із сторін має своє комерційне підприємство в Українській Радянській Соціалістичній Республіці».

Згідно зі ст. 1 цієї Конвенції її положення застосовуються до договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких перебувають у різних державах:

  • коли ці держави є Договірними державами; або
  • коли згідно з нормами міжнародного приватного права застосовано право Договірної держави.

Відповідно до статей 2 та 3 Конвенції вона не застосовується до продажу товарів, придбаних для особистого, сімейного чи домашнього використання, до договорів, у яких зафіксовано, що зобов’язання сторони, яка поставляє товари, полягають переважно у виконанні роботи або в наданні інших послуг, тощо.

довідково
Пропозиція укласти електронний договір (оферта) має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі прийняття цієї пропозиції.

Організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції в Україні та порядок вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем визначено Законом № 675.

Під терміном «електронна комерція» слід розуміти відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обо­в’язки майнового характеру (ст. 3 цього Закону).

Відповідно до ст. 11 зазначеного Закону пропозиція укласти електронний договір (оферта) має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі прийняття цієї пропозиції.

У відносинах між юридичною особою — продавцем товарів та покупцем — фізичною особою така електронна оферта може бути акцептована, зокрема, шляхом вчинення дій, роз’яснених в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію.

Також частиною 12 ст. 11 та ст. 12 Закону № 675 до договору, укладеного у письмовій формі, за правовими наслідками прирівняно електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний з використанням:

  • електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону № 852 за умови використання засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину;
  • електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом;
  • аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

Укладення електронних договорів у сфері міжнародної   торгівлі товарами допускається, зокрема, якщо:

  • предметом договору є продаж товарів, придбаних для особистого, сімейного чи домашнього використання, або в договорі зафіксовано, що зобов’язання сторони, яка поставляє товари, полягають переважно у виконанні роботи або в наданні інших послуг однією стороною з наданням акцепту в порядку, встановленому частиною шостою ст. 11 Закону № 675, у тому числі вчиненням дій, зміст яких роз’яснено в інформаційній системі
  • електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписано у порядку, визначеному ст. 12 цього Закону

Відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість нього, вносяться декларантом до митної декларації, на підставі якої здійснюється митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Крім того, відповідно до ст. 335 Митного кодексу для здійснення митного конт­ролю разом з митною декларацією подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та у випадках, встановлених цим Кодексом, — декларація митної вартості, в якій декларантом або уповноваженою ним особою зазначаються, зокрема, відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами.

Тобто маємо ситуацію, коли український суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності у відносинах з іноземною фізичною особою реалізовує товар за кордон, не маючи класичного зовнішньоекономічного договору, водночас відповідні товари підлягають митному оформленню, а операція — постановці на валютний контроль.

Мінфіном України за ініціативою ДФС Класифікатор документів, затверджений наказом № 1011, доповнено новим кодом документа «4318» — «Оферта, підтверджена акцептом» відповідно до частини шостої ст. 11 Закону № 675.

Проте повноцінне використання цього коду стане можливим після включення його до Угоди про інформаційне співробітництво між ДФС та Нацбанком України від 12.09.2016 р.

Відповідні зміни до Угоди вже ініційовано водночас для забезпечення митного оформлення товарів при інтернет-комерції до моменту включення відповідних положень до Угоди, митницям ДФС листом № 21363/7/99-99-18-02-02-17 надано роз’яснення про внесення інформації щодо пропозиції укласти договір (оферти), підтвердженої акцептом у порядку, визначеному частиною шостою ст. 11 Закону № 675, до графи 44 митної декларації за кодом документа «4305» (інший документ, що використовується у міжнародній практиці замість договору (контракту)).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів — Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.80 р., ратифікована Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 23.08.89 р. № 7978. Угода про асоціацію між Україною та ЄС — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VI «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Закон про ЗЕД — Закон України від 16.04.91 р. № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність». Закон № 675 — Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII «Про електронну комерцію». Закон № 852 — Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV «Про електронний цифровий підпис». Наказ № 541 — наказ Мінфіну України від 01.06.2018 р. № 541 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011». Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій». Порядок № 651 — Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затверджений наказом Мiнфiну України вiд 30.05.2012 р. № 651. Лист № 21363/7/99-99-18-02-02-17 — лист ДФС України від 13.07.2018 р. № 21363/7/99-99-18-02-02-17 «Щодо можливості застосування зовнішньоекономічного договору в електронній формі»

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42