Інші податки

Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту

20.08.2018 / 16:58

Для платників податку, які здійснюють контрольовані операції (далі — КО) на підставі форвардного або ф’ю­черс­ного контракту, законами № 1797 та № 2245 внесено відповідні зміни до Податкового кодексу, якими вдосконалено умови діапазону ціни для КО за форвардними або ф’ючерсними контрактами при застосуванні методу порівняльної неконтрольованої ціни, а також визначено умови інформування платниками контролюючих органів про укладання таких контрактів у вигляді Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного кон­тракту (далі — Повідомлення).

Слід зазначити, що змінами також розширено визначення пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 та пп. 39.3.3.3 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу і передбачено, що діапазон цін розраховується на підставі біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує проведенню КО, а у разі КО, що здійснюється на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту, — на підставі форвардних або ф’ючерсних біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує даті укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту, за умови що платник податків повідомить контролюючий орган про укладення такого контракту з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електрон­ного цифрового підпису протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту.

На сьогодні чинною є форма Повідом­лення та Порядок його подання, затверджені наказом № 405.

Що таке форвардний або ф’ючерсний контракт

Поняття «форвардний та ф’ючерсний контракт» визначено пунктами 9 та 11 Положення № 632.

Форвардний контракт — двостороння угода за стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладання форвардного контракту.

Ф’ючерсний контракт — стандартний документ, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент укладення зобов’язань сторонами конт­ракту.

З урахуванням пунктів 10, 12 Положення № 632 форвардний та ф’ючерсний контракти повинні мати такі реквізити, зокрема:

  • для форвардного контракту:

назву контракту;

сторони контракту;

базовий актив контракту і його характеристики (емітент, вид цінного паперу, його номінальна вартість, термін обігу, інші відомості для цінних паперів; вид валюти — для коштів; асортимент — для інших товарів);

кількість базового активу;

вартість контракту;

ціну виконання;

термін виконання;

порядок оплати придбаного (проданого) базового активу;

відповідальність сторін у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’я­зань, установлених цим кон­т­рактом;

порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та виконання контракту;

адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для юридичних осіб) та паспортні дані (для фізичних осіб) сторін контракту;

  • для ф’ючерсного контракту:

назву контракту;

вид контракту (з поставкою або без поставки базового активу);

сторони контракту;

базовий актив контракту і його характеристики (емітент, вид та кількість цінних паперів, їх номінальну вартість, термін обігу, інші відомості для цінних паперів; вид і кількість валюти — для коштів; кількість, асортимент — для інших товарів);

обсяг контракту;

розмір початкової маржі;

механізм визначення ціни на момент виконання;

ціну виконання;

одиницю виміру ціни;

термін виконання;

відповідальність сторін у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, установлених цим контрактом;

порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та виконання контракту;

адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для юридичних осіб) та паспортні дані (для фізичних осіб) сторін контракту.

Отже, реквізити типових форм форвардного та ф’ючерсного контрактів суттєво відрізняються, але затверджена форма Повідомлення вимагає від платників інформування про основні реквізити відповідного контракту, зокрема зазначається інформація про характеристику та кількість базового активу, вартість контракту, термін виконання.

ДОВІДКОВО
Платники зобов’язані інформувати про укладені форвардні або ф’ючерсні контракти протягом 10 робочих днів з дати їх укладання.

Таким чином, для застосування вимог податкового законодавства платники зобов’язані інформувати про укладені форвардні або ф’ючерсні контракти протягом 10 робочих днів з дати їх укладання. При цьому звертаємо увагу, що форма Повідомлення не передбачає уточнення показників до попередньо поданого Повідомлення.

Особливості подання

Насамперед зазначимо, що Повідомлення подається виключно в електронному вигляді у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, з дотриманням вимог законів № 851 та № 852 на підставі договору про визнання електронних документів.

Податковим кодексом та Порядком подання Повідомлення не передбачено іншої процедури його подання — у паперовому вигляді чи на електронних носіях.

Повідомлення подаються до ДФС на підставі укладеного договору про визнання електронних документів на електронну адресу zvit@sta.gov.ua і приймаються за основним місцем обліку суб’єкта господарювання в органах ДФС в електронній формі та реєструються у центральній базі даних.

У разі укладання декількох форвардних або ф’ючерсних контрактів платники податків подають Повідомлення щодо кожного контракту окремо.

Форма та порядок заповнення

Повідомлення складається із заголовної та основної частини, яку розділено на два розділи: «Інформація про контракт», «Умови контракту».

Заголовну та основну частини Повідомлення графічно може бути розміщено і не на одному аркуші, що залежить від запов­нення розділу «Умови контракту», який передбачає необмежену можливість у заповненні наростаючим підсумком щодо кількості товару (асортименту), на якому проставляється дата складання Повідомлення, і підписується керівником та головним бухгалтером платника.

 

У заголовній частині зазначаються обов’язкові реквізити платника, який подає Повідомлення.

Інформація про платника податків, який подає Повідомлення, містить його повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ, основний код економічної діяльності згідно з КВЕД, податкову адресу та найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку.

В основній частині розділу «Інформація про контракт» наводиться інформація про найменування продавця, покупця та країни реєстрації, код продавця, покупця, дата контракту, номер і тип контракту (форвардний або ф’ючерсний), у відповідній графі проставляється позначка «Х».

За наявності у нерезидента різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.

В основній частині розділу «Умови контракту» наводиться інформація щодо базового активу (товару), зазначеного у контракті, та його обов’язкові реквізити: опис товару, код УКТ ЗЕД, кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру, валюта контракту, загальна вартість; умови поставки згідно з Інкотермс, термін виконання.

Для кращого розуміння, яким чином платник податку повинен відобразити базовий актив у графі 2 «Характеристика базового активу» Повідомлення у разі наявності різних характеристик базового активу, наведемо приклад.

Приклад

УМОВИ КОНТРАКТУ


з/п

Характеристика базового активу

Код товару згідно
з УКТ ЗЕД

Кількість

Одиниця виміру

Ціна за одиницю виміру

Валюта конт­ракту

Загальна вартість

Умови поставки згідно з Інкотермс

Термін

виконання

усього

допустимі відхилення

торговельний

термін

місце
передання (призна­чення)

з

по

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Українська м’яка пшениця 1 класу (група А) для продовольчих цілей насипом, врожаю 2017 року

1001 99 00 00

12000

10

0306

174

840

2 088 000

FOB

Бердянськ

12.09.2017

30.09.2017

2

Українська м’яка пшениця 2 класу (група А) для продовольчих цілей насипом, врожаю 2017 року

1001 99 00 00

10000

10

0306

174

840

1 740 000

FOB

Бердянськ

12.09.2017                      

30.09.2017

3

Українська м’яка пшениця 3 класу (група А) для продовольчих цілей насипом, врожаю 2017 року

1001 99 00 00

5000

10

0306

174

840

870 000

FOB

Бердянськ

12.09.2017                      

30.09.2017

4

Українська м’яка пшениця 4 класу (група Б) для продовольчих цілей насипом, врожаю 2017 року

1001 99 00 00

10000

10

0306

174

840

1 740 000

FOB

Бердянськ

12.09.2017                      

30.09.2017

5

Українська м’яка пшениця 5 класу (група Б) для продовольчих цілей насипом, врожаю 2017 року

1001 99 00 00

3000

10

0306

174

840

522 000

FOB

Бердянськ

12.09.2017                      

30.09.2017

6

Українська м’яка пшениця 6 класу для продовольчих цілей насипом, врожаю 2017 року

1001 99 00 00

2000

10

0306

174

840

348 000

FOB

Бердянськ

12.09.2017                      

30.09.2017

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

42000

 

7308000

 

Важливим є те, що у Повідомленні відображається зобов’язання платника податку придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, щодо якого укладено контракт. Повідомлення складається окремо за кожним форвардним або ф’ючерсним контрактом.

Звертаємо увагу, що при заповненні у Повідомленні відповідних граф щодо умов конт­ракту платник податку повинен зазначати базовий актив та його загальну вартість згідно з кількістю такого активу, визначеною сторонами контракту для певного часу поставки. При цьому сумарна кількість базового активу не повинна перевищувати законтрактовану.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 851 — Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг». Закон № 852 — Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV «Про електронний цифровий підпис». Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Наказ № 405 — наказ Мінфіну України від 04.04.2018 р. № 405 «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту». Положення № 632 — Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.99 р. № 632