Митна справа

Класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД

20.08.2018 / 17:20

Класифікація товарів, що переміщуються через митний кордон України, — важливий фактор для їх митного оформлення з метою застосовування ставок мита і визначення потреби у наявності відповідних дозвільних документів. Одним із вагомих важелів у забезпеченні правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД є вжиття заходів контролю класифікації цих товарів. Розглянемо окремі аспекти здійснення такого виду контролю.

Правильність класифікації товарів при митному оформленні залежить від багатьох факторів, що забезпечують класифікацію товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньо­економічної діяльності (далі — УКТ ЗЕД), зокрема прийняття попередніх рішень щодо такої класифікації згідно з УКТ ЗЕД.

Насамперед вона досягається завдяки здійсненню заходів конт­ролю класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, які передбачають:

  • забезпечення додержання митницями ДФС єдиного підходу до класифікації товарів відповідно до УКТ ЗЕД;
  • контроль за правильністю прийняття рішень про визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД;
  • аналіз класифікаційної роботи митниць ДФС;
  • контроль за прийняттям попередніх рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, включаючи класифікацію комплектних об’єктів;
  • взаємодію з митними органами іноземних держав, міжнародними митними організаціями в частині реалізації заходів, спрямованих на запобігання порушенням вимог митного законодавства;
  • участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення та розробці проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів, нормативно-правових актів міністерств, а також проектів наказів Мінфіну, ДФС щодо механізму нарахування, справляння та забезпечення повноти сплати митних платежів у частині класифікації товарів з питань адміністрування митних платежів;
  • оприлюднення інформації з питань класифікації товарів.

Довідково

Переліки товарів, стосовно яких прийнято рішення щодо їх класифікації згідно з УКТ ЗЕД, публікуються на офіційному порталі ДФС України.

Посадові особи ДФС здійснюють конт­роль за правильністю класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, що дає можливість виявляти і по­переджати порушення митного законодавства як під час проведення митного оформлення, так і після його завершення (зокрема, відповідно до положень статей 68, 69 Митного кодексу та наказу № 650).

Декларант або уповноважена ним особа класифікує товари згідно з УКТ ЗЕД при їх декларуванні відповідно до ст. 69 Митного кодексу.

Посадові особи митниць ДФС здійснюють контроль правильності класифікації товарів під час проведення митних формальностей при митному оформленні товарів. Обсяг контролю, достатнього для забезпечення додержання правильності класифікації товарів, при їх митному оформленні визначається на основі результатів застосування системи управління ризиками.

Рішення про визначення коду товару (далі — Рішення) приймається за результатами класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД у разі необхідності зміни задекларованого коду товару згідно з УКТ ЗЕД, у тому числі за результатами спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками у складних випадках митних формальностей. Строк прийняття Рішення про визначення коду товару не повинен перевищувати 10 календарних днів.

За необхідності залучення спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або іншої експертної установи (організації) загальний строк прийняття такого Рішення збільшується до 30 календарних днів.

У разі виявлення посадовою особою митниці ДФС порушення правил класифікації товарів під час проведення контролю правильності класифікації товарів, задекларованих у митних деклараціях, поданих до митного оформлення, вноситься познач­ка за допомогою автоматизованої системи митного оформлення про прийняття до виконання відповідної митної формальності щодо проведення контролю правильності класифікації товарів та в разі потреби прийняття Рішення.

Контроль правильності класифікації товарів здійснюється шляхом перевірки відповідності:

  • опису товару в митній декларації процедурі декларування згідно з вимогами ст. 257 Митного кодексу;
  • відомостей про товар і код товару згідно з УКТ ЗЕД, заявлених у митній декларації, відомостям про товар (найменування, опис, визначальні характеристики для класифікації товарів тощо), зазначеним у наданих для митного контролю документах, шляхом перевірки дотримання вимог Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД з урахуванням Пояснень до УКТ ЗЕД, рекомендацій, розроблених центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи відповідно до вимог ст. 68 Митного кодексу;
  • заявленого коду товару відомостям, наведеним у базі даних «Класифікаційні рішення» програми «Інспектор 2006» Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС України. При цьому така відповідність поділяється на три категорії:

а) ідентичні товари;

б) подібні (аналогічні) товари;

в) товари, які не підпадають під вимоги підпунктів «а» та «б» заявленого коду товару, але мають схожі характеристики, які є визначальними для класифікації товару; призначення або принцип дії яких є основ­ним для класифікації товару;

заявленого опису товару та коду товару згідно з УКТ ЗЕД відомостям, наведеним у попередньому рішенні про класифікацію товару згідно з УКТ ЗЕД (далі — ПРК), у разі якщо до митного контролю та митного оформлення разом з пакетом документів надається ПРК.

У випадку, передбаченому пп. «а»,  коли у базі наявні класифікаційні Рішення за ідентичними заявленому коду товарами, класифікація товару згідно з УКТ ЗЕД проводиться без додаткових процедур контролю.

Довідково

Під складним випадком класифікації товару слід розуміти випадок, коли у процесі контролю правильності заявленого декларантом або упов­новаженою ним особою коду товару виникають суперечності щодо тлумачення положень УКТ ЗЕД, вирішення яких потребує додаткової інформації, спеціальних знань, проведення досліджень тощо.

У випадку, передбаченому пп. «б»,  коли товари відповідають визначенню подібних (аналогічних) товарів, щодо яких наявне класифікаційне Рішення, перевіряється відповідність характеристик товару критеріям, визначальним для класифікації товару згідно з УКТ ЗЕД за наведеними в такому Рішенні характеристиками товару.

У випадку, передбаченому підпунктами «б», «в» щодо заявленого коду товару, виявлені Рішення на ідентичні або подібні (аналогічні) товари беруться до уваги.

У разі коли неможливо однозначно перевірити правильність класифікації товару на підставі задекларованих відомостей відповідно до вимог ст. 69 Митного кодексу, декларант або уповноважена ним особа письмово повідомляється про необхідність надання додаткових документів чи відомостей для підтвердження задекларованого ним коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

Строк надання додаткових документів чи відомостей не повинен перевищувати 10 календарних днів. Строк проведення митного оформлення визначається з дати надання декларантом або уповноваженою ним особою додаткових документів чи відомостей і не повинен перевищувати строки, установлені ст. 255 Митного кодексу (п. 7 розділу ІІІ Порядку, затвердженого наказом № 650).

Як зазначалося, згідно з положеннями п. 4 ст. 69 Митного кодексу в разі виявлення як під час митного оформлення товарів, так і після нього порушення правил класифікації товарів орган доходів і зборів має право самостійно класифікувати такі товари.

Відповідно до п. 3 ст. 345 цього Кодексу органи доходів і зборів мають право здійснювати митний контроль шляхом проведення документальних виїзних (планових або позапланових) та документальних невиїзних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, в тому числі щодо правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, за якими проведено митне оформлення.

Також п. 8 ст. 345 Митного кодексу передбачено, що у разі скасування, зміни за результатами документальної перевірки рішень щодо класифікації товарів для митних цілей, прийнятих органами доходів і зборів відповідно до ст. 69 Кодексу, дії, вчинені підприємством на виконання таких рішень, не тягнуть за собою застосування штрафних (фінансових) санкцій, нарахування пені, накладання адміністративних стягнень. Виняток становлять випадки, коли зазначені рішення було прийнято на підставі поданих підприємством недостовірних документів, недостовірної інформації та/або внаслідок ненадання підприємством усієї наявної у нього інформації, необхідної для прийняття зазначених рішень, що суттєво вплинуло на характер цих рішень.

Зазначимо, що новою версією Гармонізованої системи опису та кодування товарів є шосте видання Всесвітньої митної організації 2017 р., яке набрало чинності з 01.01.2017 р.

ДФС України розроблено нову версію УКТ ЗЕД 2017 р. як товарну номенклатуру Митного тарифу України 2017 р. та передано до Мінекономрозвитку України для розробки нової версії Митного тарифу України.

Наразі нова версія Митного тарифу України (законопроект № 7306) перебуває на розгляді у Верховній Раді України.

Слід зазначити, що робота митниць ДФС у напрямі класифікації товарів є одним із визначальних елементів повноти надходжень митних платежів до бюджету.

Довідково

Про використання УКТ ЗЕД для митного оформлення товарів та зміни в її версії 2017 р., зокрема класифікацію товарів згідно з вимогами УКТ ЗЕД, зазначалося у «Віснику» № 12/2016 та № 45/2017.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Наказ № 650 — наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 650 «Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України»

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42