Бухоблік

ПБО 22 «Вплив інфляції»

31.10.2018 / 12:04

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22

«Вплив інфляції»

Затверджено наказом Мінфіну України від 28.02.2002 р. № 147

Загальні положення

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції» [далі — Положення (стандарт) 22] визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про неї у примітках до фінансової звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність.

3. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Індекс інфляції — індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Коефіцієнт коригування — відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності.

Кумулятивний приріст інфляції — добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний.

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті — різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

4. Показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування у разі наявності в економічному середовищі, зокрема, таких специфічних факторів:

  • переважна більшість населення зберігає свої заощад­ження у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті;
  • продаж та придбання активів на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності грошей протягом періоду відстрочення платежу;
  • відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно з індексом цін;
  • досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 100 і більше відсотків.

Коригування показників балансу

5. Монетарні активи та монетарні зобов’язання, які згідно з угодою між підприємством та іншою стороною підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій угодою. Показники інших монетарних статей не коригуються.

6. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з використанням індексу інфляції на дату переоцінки.

7. Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату визнання відповідного активу, зобов’язання і власного капіталу.

8. Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів (чистої вартості реалізації запасів, ринкової вартості інвестицій тощо), якщо вона перевищує таку суму.

9. Якщо підприємство придбало активи на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків, унаслідок чого суму відсотків визначити неможливо, вартість таких активів коригується із застосуванням індексу інфляції з дати платежу.

10. На початок першого звітного року, в якому застосовується Положення (стандарт) 22, суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.

11. Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладеному в пунктах 5 — 10 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про фінансові результати

12. Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів) коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування, що визначається як відношення індексу інфляції на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання доходів і витрат, включених до відповідних статей.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, підприємство може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов’язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов’язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).

13. Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) і товарів на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготовленої за звітний період продукції (робіт, послуг) і собівартості придбаних товарів.

Скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на кінець року.

14. Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відображається у скоригованому звіті про фінансові результати.

15. Відстрочене податкове зобов’язання та/або відстрочений податковий актив, що виникають унаслідок коригування фінансової звітності, наводяться у скоригованій фінансовій звітності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

16. Показники чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію для скоригованого звіту про фінансові результати розраховуються з урахуванням даних про чистий прибуток, визначених із застосуванням Положення (стандарту) 22.

17. Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 12 — 16 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про рух грошових коштів

18. Скориговані показники розділу I звіту про рух грошових коштів (крім нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток визначаються згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати. Суми нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання.

19. Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов’язаної з рухом таких грошових ­коштів.

20. Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 18 — 19 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про власний капітал

21. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів, відрахування до резервного капіталу тощо), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 6 — 10 Положення (стандарту) 22.

Консолідація скоригованих фінансових звітів

22. Для включення до консолідованої фінансової звітності материнського підприємства показники фінансової звітності дочірнього підприємства, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 Положення (стандарту) 22, коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

23. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

24. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

а) факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням Положення (стандарту) 22;

б) суму коригування амортизації основних засобів;

в) розрахунок коригування собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів;

г) індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.

25. Приклад коригування фінансової звітності наводиться в додатку до Положення (стандарту) 22.

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»

Приклад коригування фінансової звітності

Підприємство зареєстроване і розпочало діяльність із січня 2_ _2 року.

Кумулятивний приріст інфляції становить 93,7 %.

Індекси інфляції

Період 

Значення 

Початок року 

100,0 

Кінець року 

119,2 

Середній за рік 

101,5* 

На дату формування статутного капіталу 

100,0 

На дату придбання основних засобів 

108,4 

На дату придбання товарів, які не реалізовано на дату балансу 

107,5 

На дату придбання фінансових інвестицій 

108,6 

На дату реалізації фінансових інвестицій 

114,5 

На дату отримання відсотків 

111,3 

* Розраховано як середнє геометричне місячних індексів: корінь квадратний в 12 степені з добутку (1,015 × 1,01 × 1,01 × 1,023 × 1,024 × 1,001 × 0,99 × 1,01 × 1,014 × 1,011 × 1,029 × 1,041) = 101,5 %

Коригування балансу на 31.12. 2__2 (тис. грн)

Стаття

Код рядка

Балансова сума докоригування

Коефіцієнт коригування

Скоригована вартість

1

2

3

4

5

Актив

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

030

320

352

первісна вартість

031

400

119,2/108,4

440

знос

032

80

119,2/108,4

88

Товари

140

50

119,2/107,5

55

Дебіторська заборгованість затовари, роботи, послуги — чиста реалізаційна вартість

160

200

200

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

30

30

Баланс

280

600

637

Пасив

Статутний капітал

300

260

119,2/100

310

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

300

287

Кредиторська заборгованість затовари, роботи, послуги

530

40

40

Баланс

640

600

637

Примітка. Для обліку запасів підприємство застосовує метод ФІФО. Запаси, які залишилися на дату балансу, було придбано в липні.

Коригування звіту про фінансові результати за 2__2 р. (тис. грн)

Стаття 

Код рядка 

Сума до коригування 

Коефіцієнт коригування 

Скоригована вартість 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

010 

1200 

119,2/101,5 

1 409 

Податок на додану вартість 

015 

200 

119,2/101,5 

235 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

035 

1000 

— 

1 174 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

040 

350 

— 

415* 

Валовий прибуток 

050 

650 

— 

759 

Адміністративні витрати
(в т. ч. амортизація 5 тис. грн) 

070 

30 

— 

35** 

Витрати на збут (в т. ч. амортизація 75 тис. грн) 

080 

170 

— 

194*** 

Інші операційні витрати 

090 

50 

119,2/101,5 

59 

Прибуток від операційної діяльності 

100 

400 

— 

471 

Інші фінансові доходи 

120 

35 

119,2/111,3 

37 

Інші доходи**** 

130 

240 

119,2/114,5 

250 

Інші витрати**** 

160 

215 

119,2/108,6 

236 

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті 

165 

— 

— 

47 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 

170 

460 

— 

475 

Податок на прибуток 

180 

160 

119,2/101,5 

188 

Прибуток від звичайної діяльності 

190 

300 

— 

287 

* (400 × 119,2/101,5) – (50 × 119,2/107,5) = 415.
** (5 × 119,2/108,4) + (25 × 119,2/101,5) = 35.
*** (75 × 119,2/108,4) + (95 × 119,2/101,5) = 194.
**** Ці статті містять інформацію відповідно про доходи та витрати від реалізації фінансових інвестицій.

Коригування звіту про рух грошових коштів за 2__2 р. (тис. грн)

Стаття

Код рядка

Надходження

Видаток

Сума докоригування

Коефіцієнт коригування

Скоригована сума

Сума докоригування

Коефіцієнт коригування

Скоригована сума

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

460

522*

Коригування на амортизацію необоротних активів

020

80

88

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

60*

51***

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

480

559

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

250

255

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

100

40

40

Грошові кошти від операційної діяльності

120

270

344

Сплачені податки на прибуток

140

160

188

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

110

156

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація фінансових інвестицій

180

240

119,2/114,5

250

Отримані відсотки

210

35

37

Придбання:

 

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

240

215

119,2/108,6

236

необоротних активів

250

400

119,2/108,4

440

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

340

389

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

260

119,2/100,0

310

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

260

310

Чистий рух коштів за звітний період

400

30

77

Залишок коштів на початок року

410

Залишок коштів на кінець року

430

30

77

* 471 + 37 + 250 – 236 = 522.
** 35 + 240 – 215 = 60.
*** 37 + 250 – 236 = 51.
Збиток від впливу інфляції на монетарні статті становить 77 – 30 = 47.

Коригування звіту про власний капітал (фрагмент) за 2__2 р. (тис. грн)

Стаття 

Кодрядка 

Статутнийкапітал 

Нерозподіленийприбуток 

Сумадо коригування 

Скоригованасума 

Сумадо коригування 

Скоригованасума 

Залишок на початок року 

010 

— 

— 

— 

— 

Скоригований залишок на початок року 

050 

— 

— 

— 

— 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130 

— 

— 

300 

287 

Внески учасників 

180 

260 

310 

— 

—  

Разом змін у капіталі 

290 

260 

310 

300 

287 

Залишок на кінець року 

300 

260 

310 

300 

287