Аналітика

Огляд відповідей ДФС (квітень, частина ІІ)

22.04.2019 / 10:04

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.16

Податкові накладні

 

Чи необхідно вирівнювати по будь-якій межі поля реквізити заголовної частини податкової накладної?

Податкова накладна та додатки до неї складаються в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Реквізити заголовної частини податкової накладної, які містять цифрові значення (дата складання, порядковий номер, номер філії (структурного підрозділу)), не повинні містити жодних інших знаків та символів.

Для формування податкових накладних в електронному вигляді платник податків самостійно обирає будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл у форматі, затвердженому наказом Міндоходів від 29.11.2013 р. № 729

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.04

Оподаткування неприбуткових підприємств, установ та організацій (заповнення звітності)

 

Як заповнюється додаток ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації у разі повернення гуманітарної допомоги її отримувачем організації, яка її надала?

У разі якщо отримувач гуманітарної допомоги повертає нерозподілену гуманітарну допомогу організації, яка її надала, у цьому самому звітному (податковому) періоді, в якому набула таку допомогу, то таке повернення відображається у розділі ІІІ «Розподілено гуманітарну допомогу за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік» додатка ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Додаток ГД) (із зазначенням даних організації, якій вона повертається, найменування та кількості такої гуманітарної допомоги) — сумарне значення показників графи 8 «Вартість гуманітарної допомоги» переноситься до рядка 2.4.2 ГД «гуманітарна допомога» Звіту.

У разі повернення залишку нерозподіленої гуманітарної допомоги, що обліковувався на початок звітного (податкового) періоду у розділі І Додатка ГД (показники якого відповідають показникам розділу V «Залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги на кінець звітного (податкового) року» Додатка ГД Звіту за попередній звітний (податковий) період), таке повернення відображається у розділі ІІІ «Розподілено гуманітарну допомогу за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік» Додатка ГД (із зазначенням даних організації, якій вона повертається, найменування та кількості такої гуманітарної допомоги) — сумарне значення показників графи 8 «Вартість гуманітарної допомоги» переноситься до рядка 2.4.2 ГД «гуманітарна допомога» Звіту.

В обох випадках при поданні Звіту необхідно надати доповнення, передбачене п. 46.4 ст. 46 ПКУ, з відповідним поясненням щодо заповнення розділу ІІІ Додатка ГД та рядка 2.4.2 ГД Звіту, яке може бути складене за довільною формою, із зазначенням про факт подання такого доповнення у спеціально відведеному місці в Звіті

 

Як разом з Податковою декларацією з податку на прибуток
підприємств/Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації подається фінансова звітність у разі включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій в середині кварталу звітного року?

У разі включення неприбуткової організації до Реєстру в середині кварталу така організація повинна подати до контролюючого органу за місцем обліку таку податкову звітність:

за період перебування на загальній системі оподаткування — Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або року (залежно від базового звітного (податкового) періоду, який використовувався такою організацію як платником податку на прибуток) із показниками діяльності, обрахованими за період з першого календарного дня податкового (звітного) року до дати включення до Реєстру, та фінансову звітність за відповідний звітний період;

за період перебування у Реєстрі — Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період з дати включення до Реєстру по останній календарний день податкового (звітного) року, та фінансову звітність за рік.

Водночас такій неприбутковій організації необхідно подати доповнення до Деклара­ції/Звіту, передбачене п. 46.4 ст. 46 ПКУ, з поясненням заповнення показників Декларації/Звіту та фінансової звітності, яке може бути складене в довільній формі та буде використане контролюючим органом при аналізі показників поданої звітності

102.13

Інші питання щодо визначення фінансового результату

 

Як здійснюється платником податку на прибуток підтвердження суми витрат на придбання товарів/послуг у неприбуткових організацій чи нерезидентів за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки», якщо платником податку прийнято рішення про незбільшення фінансового результату згідно з пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ?

Статтею 39 ПКУ встановлено, що процедура підтвердження витрат за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки», передбачає зіставлення ціни (показника рентабельності) операції, передбаченої пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ, з ціною (показником рентабельності) у зіставних неконтрольованих операціях, які здійснюються між непов’язаними особами.

Методологія проведення такого зіставлення та застосування принципу «витягнутої руки», викладена у ст. 39 ПКУ, передбачає проведення зіставлення комерційних та фінансових умов операцій (пп. 39.2.2 ст. 39 ПКУ), використання одного із методів, передбачених пп. 39.3.1 ст. 39 ПКУ, проведення економічного та порівняльного аналізу (пп. «и» пп. 39.4.6 ст. 39 ПКУ).

Обґрунтування, що суму витрат на придбання товарів/послуг у неприбуткових організацій чи нерезидентів підтверджено за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, надається платником на запит контролюючого органу під час проведення документальної перевірки за звітний період, за підсумками якого платником податку прийнято рішення про незбільшення фінансового результату, або на запит контролюючого органу за правилами п. 73.3 ст. 73 ПКУ

102.18

Особливості оподаткування нерезидентів

 

За якою ставкою оподатковуються доходи нерезидента з джерелом їх поход­ження з України у разі їх виплати резидентами, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на користь нерезидента та як при виплаті таких доходів заповнюється додаток ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств?

Додаток ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) заповнюється окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачуються доходи із джерелом їх походження з України.

При наданні резидентом агентських, довірчих, комісійних та інших подібних послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки певного нерезидента (в тому числі проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів з іншими резидентами від імені і на його користь) рекомендовано збільшити значення показників у рядку 28 «Усього» додатка ПН до Декларації на суму доходів нерезидента та утриманої з таких доходів суми податку у розмірі 18 %.

При наданні резидентами агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь декількох нерезидентів у випадку, якщо вони надають зазначені послуги в рамках своєї основної (звичайної) діяльності сума доходів нерезидента та утримана з таких доходів сума податку у розмірі 15 % відображаються у рядку 15 «Інші доходи» додатка ПН до Декларації.

При цьому необхідно подати доповнення до Декларації, передбачене п. 46.4 ст. 46 ПКУ, з поясненням заповнення показників додатка ПН до Декларації, яке може бути складене в довільній формі та використовуватиметься контролюючим органом при аналізі показників Декларації

102.22

Звільнення від оподаткування

 

Як у Звіті про суми податкових пільг зазначається строк користування пільгою з податку на прибуток (у тому числі при застосуванні норм міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування), та яка відповідальність застосовується при його неправильному заповненні?

Враховуючи те, що розрахунок пільги з податку на прибуток (у тому числі при застосуванні норм міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування) здійснюється на підставі показників податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка заповнюється наростаючим підсумком з початку року, то у підграфах «дата початку» та «дата закінчення» графи «Строк користування податковими пільгами у звітному періоді» Звіту про суми податкових пільг (далі — Звіт) зазначається період з першого по останній календарний день кварталу (півріччя, трьох кварталів, року), у якому платник користувався такою пільгою.

У разі застосування пільги у декількох кварталах поточного року зазначається період з першого календарного дня кварталу (півріччя, трьох кварталів, року), у якому платник почав користуватися пільгою, по останній календарний день кварталу (півріччя, трьох кварталів, року), у якому платник закінчив користуватися пільгою. Якщо згідно з довідником податкових пільг початок/кінець дії пільги не припадає на перший/останній календарний день звітного кварталу (півріччя, трьох кварталів, року), то при визначенні строку користування такою пільгою зазначається відповідний календарний день (календарні дні) початку/кінця дії такої пільги. ПКУ не передбачено відповідальності за неправильне заповнення Звіту

102.23

Звітність

102.23.01

Терміни подання звітності

 

Чи застосовуються до платника податку на прибуток, що використовує базовий звітний (податковий) період квартал, штрафні санкції у разі подання до контролюючого органу Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 р. в електронному вигляді за неправильним ідентифіка­тором форми та як виправити
зазначену помилку?

ПКУ не передбачає відповідальності платника податків за подання до контролюючого органу Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) в електронному вигляді за неправильним ідентифікатором форми.

Водночас платнику податку на прибуток, який використовує базовий звітний (податковий) період квартал та подав Декларацію за неправильним ідентифікатором, пропонуємо подати в електрон­ному вигляді до контролюючого органу Декларацію за 2018 р.: за ідентифікатором J0100117, зазначивши позначку «Звітна нова» (до закінчення граничного терміну подання Декларації) або «Уточнююча» (після закінчення граничного терміну подання Декларації); або за ідентифікатором J0100116, зазначивши позначку «Звітна нова» (до закінчення граничного терміну подання Декларації) або «Уточнююча» (після закінчення граничного терміну подання Декларації)

102.23.02

Заповнення звітності

 

Як розраховується від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах, який відображається у рядку 04 додатка ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та який порядок його перенесення у наступні податкові (звітні) періоди?

Враховуючи положення абзацу другого пп. 141.2.1 ст. 141 ПКУ, якщо загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування у рядку 4.1.3.2 додатка ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Додаток ЦП), перевищує загальну суму їх дооцінок у рядку 4.1.3.1 Додатка ЦП за відповідний податковий (звітний) період, то розрахований від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів у рядку 4.1.3 РІ Додатка ЦП збільшує фінансовий результат до оподаткування такого самого податкового (звітного) періоду та відповідно відображається у рядку 4.1.3 ЦП Додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Додаток РІ). 

Така сума від’ємного значення загального результату переоцінки цінних паперів, яка збільшила фінансовий результат до оподаткування (рядок 4.1.3 РІ Додатка РІ), відображається у наступному податковому (звітному) періоді у рядку 04 «Від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах» Додатка ЦП

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.06

Податкова знижка

103.06.03

На навчання

 

Чи має право платник податку, який навчається на військовій кафедрі навчального закладу, на податкову знижку у змен­шення оподатковуваного доходу на суму витрат, понесених ним на користь закладу освіти за навчання на військовій кафедрі?

Платник податку, який навчається на військовій кафедрі навчального закладу, є здобувачем професійної військової освіти, тому має право на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року на суму витрат, понесених ним на користь закладу освіти за навчання на військовій кафедрі

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

108.04

Окремі норми щодо відповідальності платників податку

 

Чи можуть набути статусу платника єдиного податку четвертої групи юридичні особи, які для набуття або підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи подали до контролюючих органів або загальну, або звітну(і) податкову(і) декларацію(ї)?

Сільськогосподарські товаровиробники (юридичні особи) для набуття або підтверд­ження статусу платника єдиного податку четвертої групи до 20 лютого поточного року мають подати до контролюючих органів документи, передбачені пп. 298.8.1 ст. 298 ПКУ, тобто загальну та звітні податкові декларації з додатками. У разі недотримання вимог пп. 298.8.1 ст. 298 ПКУ, зокрема подання неповного пакета документів, ПКУ передбачено, що такі особи не можуть набути або підтвердити статус платника єдиного податку четвертої групи у поточному (звітному) році

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

112.04

Пільги

 

Чи повинні юридичні особи — платники єдиного податку, які мають підстави для звільнення від сплати земельного податку, надавати до контролюючих органів підтвердні документи щодо такого звільнення?

Юридичні особи — платники єдиного податку, які мають підстави для звільнення від сплати земельного податку відповідно до пп. 4 п. 297.1 ст. 297 ПКУ, за земельні ділянки, що зареєстровані у визначеному законодавством порядку у державному реєстрі, не подають до контролюючих органів податкову декларацію з плати за землю та звіт про суми податкових пільг щодо сплати земельного податку

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.02

Ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

Як суб’єкти господарювання визначають свою належність до тих ліцензіатів, які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності у них місць оптової торгівлі пальним?

Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним — одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаход­женням суб’єкта господарювання

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

120.05

Порядок подання звітності та сплати податку

 

Як в уточнюючій Податковій декларації екологічного податку виправити помилку у разі неподання окремого додатка 1 в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря?

Для виправлення помилково зазначених обсягів викидів двоокису вуглецю разом з обсягами викидів інших забруднюючих речовин в одному додатку 1 до Податкової декларації екологічного податку (далі — Додаток) після настання граничного терміну подання звітності платником екологічного податку подається уточнююча Податкова декларація екологічного податку (далі — Декларація) за відповідний звітний (податковий) період разом із двома уточнюючими Додатками у яких: за кодом 243.4.001 — двоокис вуглецю (рядок 4.1 колонки 2 Додатка) зменшує нараховану суму податкових зобов’язань з екологічного податку; за кодами інших забруднюючих речовин (рядок 4.n колонки 2 Додатка, де n — порядковий номер рядка) декларує податкові зобов’язання з екологічного податку та відповідно до пп. «а» п. 50.1 ст. 50 ПКУ обчислює розмір штрафної санкції, а також пеню (у разі необхідності) згідно зі ст. 129 ПКУ.

Зокрема, у одному уточнюючому Додатку в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря зазначається: у колонці 2 — код двоокису вуглецю 243.4.001; у рядку 4 — сума екологічного податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення двоокису вуглецю, що підлягає нарахуванню за звітний (податковий) період; у рядку 5 — сума податкового зобов’язання зазначена у рядку 4 Додатка, що уточнюється; у рядку 5.2 — сума податкового зобов’язання, що зменшується.

У другому уточнюючому Додатку в частині викидів інших забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зокрема, зазначається: у рядку 4 — сума екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю); у рядку 5 — сума податкового зобов’я­зання, що уточнюється, яке дорівнює «0»; у рядку 5.1 — сума податкового зобов’язання, що збільшується; у рядку 6 — розмір штрафної санкції — 0,03; у рядку 7 — обчислена сума штрафної санкції; у рядку 8 — сума пені (у разі необхідності).

В Декларації заповнюються такі показники: у рядку 4.1 — податкове зобов’язання, визначене як сума рядків 4 Додатків; у рядку 4.1.1 — сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 Додатків; у рядку 4.1.2 — сума штрафу, обчислена як сума рядків 7 Додатків; у рядку 4.1.3 — сума пені, обчислена як сума рядків 8 Додатків; у рядку 5 — кількість поданих Додатків з Декларацією

 

Як заповнюється додаток 1 до Податкової декларації екологічного податку за звітні періоди 2019 р. в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, якщо фактичний обсяг цих викидів протягом року не перевищує 500 т?

З метою встановлення суб’єктом господарювання факту перевищення, визначеного п. 240.7 ст. 240 ПКУ граничного обсягу викидів двоокису вуглецю, такому суб’єкту необхідно вжити заходів із виконання інвентаризації обсягу таких викидів у порядку встановленому законодавством.

Загальні принципи інвентаризації врегульовані Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженою наказом від 10.02.95 р. № 7. Зокрема, Інструкцією встановлено, що інвентаризація викидів забруднюючих речовин, які не визначені за безпосередніми інструментальними вимірам, наприклад, двоокису вуглецю, виконується за матеріалами технологічного регламенту або розрахунковим методом.

З огляду на викладене, якщо обчислений платником за розрахунковим методом щорічний обсяг викидів двоокису вуглецю не перевищуватиме встановлений п. 242.4 ст. 242 ПКУ граничний річний обсяг викидів двоокису вуглецю в обсязі 500 т, то податкові зобов’язання з екологічного податку за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря у такого платника не виникатимуть.

При цьому такому платнику відповідно до п. 250.9 ст. 250 ПКУ рекомендується повідомити відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення про відсутність у нього у звітному році об’єкта оподаткування екологічним податком та скласти заяву із додаванням розрахунку визначення ним річного обсягу викидів двоокису вуглецю за результатами споживання палива його стаціонарними джерелами забруднення

ПЕРЕМІЩЕННЯ (ПЕРЕСИЛАННЯ) ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ГРОМАДЯНАМИ ТА ЇХ МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

214.05

Інші питання

 

Чи необхідно громадянам при проходженні митного контролю в аеропортах надавати довідки (заключення) у разі наявності у таких громадян штучних частин тіла, слухових та інших апаратів, які носять на собі, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органу чи фізичну ваду?

У разі наявності у громадянина штучних частин тіла, слухових та інших апаратів, які носять на собі, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органу чи фізичну ваду, такий громадянин має право надати видані компетентиними органами довідки, (заключення), що підтверджують наявність таких частин тіла, проведення операцій з імплантації слухових та інших апаратів тощо з метою уникнення затримки проходження митного контролю

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42