Аналітика

Фіндопомога як внесок засновника: які ПДВ-наслідки?

13.05.2019 / 09:53
Фіндопомога як внесок засновника: які ПДВ-наслідки?
Від редакції
Унаслідок отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги у товариства виникла кредиторська заборгованість перед його учасником. Якщо такий учасник прийме рішення щодо здійснення додаткового вкладу до статутного капіталу у вигляді грошових вимог до товариства за договором безвідсоткової фінансової допомоги, то які це матиме ПДВ-наслідки? ДФС вважає, що операція з внесення до статутного капіталу прав вимоги кредиторської заборгованості в обмін на корпоративні права не є об’єктом оподаткування ПДВ.
Втім, при конвертації кредиторської заборгованості у статутний капітал, наприклад ТОВ, не виключаються проблеми.

Право вимоги фіндопомоги як внесок — не об’єкт оподаткування ПДВ

Індивідуальна податкова консультація від 15.03.2019 р. № 1047/6/99-99-15-01-01-15/ІПК (витяг)

Державна фіскальна служба України розглянула звернення Товариства щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань оподаткування операцій із внесення учасником товариства до статутного капіталу вкладу у вигляді грошових вимог до Товариства за договором безвідсоткової фінансової допомоги та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу Украї­ни (далі — Кодекс), повідомляє.

<…>

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Кодексу об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розташоване на митній території України.

<…>

Водночас відповідно до підпунктів 196.1.1 та 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Кодексу не є об’єктом оподаткування операції з:

  • випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону;
  • відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов’язаннями (вимогами), за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об’єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступ­лення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи.

При цьому згідно з підпунктом 14.1.90 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під поняттям «корпоративні права» розуміються права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Виходячи зі змісту запиту Товариства, одноосібним учасником заявлено про наміри щодо внесення до статутного капіталу додаткового вкладу у негрошовій формі, а саме у вигляді його дебіторської заборгованості до підприємства за договором поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Тобто за наслідками отримання поворотної безвідсот­кової фінансової допомоги у Товариства виникає кредиторська заборгованість перед учасником підприємства.

Враховуючи вищенаведене, операція з внесення одноосібним учасником Товариства до статутного капіталу прав вимоги кредиторської заборгованості в обмін на корпоративні права (частки в статутному капіталі), яка здійснюється у ме­жах чинного законодавства, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

<…>

Внесок засновника у вигляді фіндопомоги: що з ПДВ?

Тарас КОВАЛЬ, адвокат

У коментованому листі під час розгляду питання щодо оподаткування ПДВ операції із внесення резидентом — одноосібним учасником до статутного капіталу товариства додаткового вкладу у негрошовій формі, а саме у вигляді його дебіторської заборгованості за договором поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, податковим органом зроблено висновок: «операція з внесення одноосібним учасником товариства до статутного капіталу прав вимоги заборгованості товариства в обмін на корпоративні права (частки в статутному капіталі), яка здійснюється у межах чинного законодавства, не є об’єктом оподаткування ПДВ». 

Такий висновок зроблено для ситуації платника ПДВ — резидента («Товариство»), який отримав від одноосібного учасника поворотну фінансову допомогу. Із коментованого листа невідомо, хто є учасником «Товариства» — резидент чи нерезидент.  Вочевидь, у «Товариства» первинний статутний капітал сформований повністю, і виникли питання щодо можливості його збільшення таким шляхом.  Одне з цих питань — чи підпадає операція з конвертації кредиторської заборгованості перед учасником за поворотною фінансовою допомогою у статутний капітал «Товариства» під об’єкт оподаткування ПДВ?

В обґрунтуванні висновку, між іншим, міститься посилання на пп. 196.1.1 ст. 196 ПКУ, який не вважає об’єктом оподаткування операції з продажу за кошти корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах.

Як бачимо, для цілей ПДВ податковий орган прирівняв операції з продажу за кошти корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, і погашення (оплату) кредиторської заборгованості за поворотною фінансовою допомогою.

Проте висновок у коментованому листі не є безумовним, оскільки ПКУ не містить чіткої та прямої норми чи комбінації положень для такого однозначного стверд­ження стосовно корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на відміну від цінних паперів.  Так, наприклад, в абзаці другому пп. 196.1.5 ст. 196 ПКУ чітко визначено, що операції з відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівлі борговими зобов’язаннями (вимогами) за цінні папери не є об’єктом оподаткування ПДВ.  Іншими словами, лише обмін кредитором грошових вимог за наданою поворотною фінансовою допомогою саме на цінні папери боржника — «Товариства» не підпадатиме під об’єкт оподаткування ПДВ.

Отже, під час відповіді на запитання, чи буде ПДВ у разі конвертації кредиторської заборгованості за договором безвідсоткової фінансової допомоги у статутний капітал «Товариства», потрібно зазначити, що чіткої та прямої відповіді на це запитання на сьогодні ПКУ, на жаль, не містить.

Тому в схожій ситуації платникам ПДВ варто звернутись за отриманням від податкового органу власної ІПК з цього питання.

Адже незважаючи на те що Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» зняв заборону на конвертацію кредиторської заборгованості у статутний капітал, виключивши ст. 144 із Цивільного кодексу України, жодних змін у ПКУ, зокрема стосовно внесення змін до пп. 196.1.1 і пп. 196.1.5 ст. 196, не відбулося. 

Останнє фактично є перешкодою для здійснення «масової» конвертації кредиторської заборгованості у статутний капітал товариств, представлений корпоративними правами, вираженими в інших, ніж цінні папери, формах, і може безпечно відбуватись для таких платників — товариств за умови отримання ними від податкового органу ІПК.