Аналітика

Методрекомендації з бухгалтерського обліку зазнали змін: чи потрібно змінювати облікові підходи?

27.01.2020 / 09:25

Катерина ПРОСКУРА, д-р екон. наук, аудитор, судовий експерт, консультант з податкового та бухгалтерського обліку


Мінфін наказом від 14.01.2020 р. № 6 «Про затверд­ження змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку» вніс низку змін до методрекомендацій з бухгалтерського обліку ОЗ, нематеріальних активів, фінансових витрат, облікової політики підприємства, спільної діяльності без створення юридичної особи.

Здебільшого ці зміни мають технічний характер і внесені з метою приведення їх у відповідність із чинною редакцією податкового законодавства, національних ПБО та вилучення застарілих норм. Насамперед зазначимо, що такі зміни не призведуть до необхідності коригування підприємствами своїх облікових підходів, але є приводом переглянути внутрішні положення про ведення бухгалтерського обліку, які застосовуються багатьма підприємствами поряд з обліковою політикою.

Що це за зміни, розглянемо детальніше в розрізі окремих методрекомендацій.

Методрекомендації з бухобліку ОЗ № 561. Додано норму про те, що повернення переданого в оренду цілісного майнового комплексу ОЗ відбувається з оформленням орендодавцем і орендарем документів приймання-передачі та відображається орендарем за кредитом рахунків обліку основних засобів (балансова вартість) і дебетом рахунків обліку зносу основних засобів (сума зносу) та додатковим капіталом (залишкова вартість).

При цьому орендар відображає в обліку повернення орендодавцеві залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані ОЗ за кореспонденцією рахунків Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

За умови створення цільового фонду з відновлення орендованих ОЗ залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцеві, відображається за кореспонденцією рахунків Дт 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»,  Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Суттєвою зміною є й те, що з Методрекомендацій вилучено неактуальну щодо чинної редакції ПКУ норму про те, що «первісна (переоцінена) вартість ОЗ може бути збільшена на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням та ремонтом об’єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством».

Також вилучено невідповідну ПКУ та ПБО норму, за якою первісну (переоцінену) вартість об’єкта ОЗ можна збільшити на суму індексації.

Методрекомендації з бухгобліку запасів № 2. Новацією є те, що з цих  Методрекомендацій вилучено:

 • посилання на Інструкцію з бухгалтерського обліку ПДВ, яка втратила чинність з 09.08.2 2019 р. Нагадаємо, що цією Інструкцією було визначено порядок відображення сум ПДВ, які обчислювалися при надход­женні та вибутті запасів;
 • посилання на Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджену наказом Мінфіну від 11.08.94 р. №  69, яка втратила чинність зі вступом у дію Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879;
 • вимогу заповнювати реквізит «місце складання» у закупівельному акті при надходженні запасів від фізичних осіб, не зареєстрованих суб’єктами підприємницької діяльності.

Методрекомендації з бухгобліку НМА № 1327. У ці Методрекомендації внесено два уточнення:

 • вони можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами, їхніми філіями та іншими виділеними на окремий баланс підрозділами незалежно від організаційно-правових форм господарювання. При цьому зазначено, що бюд­жетні установи, банки та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ, ці рекомендації не застосовують; 
 • з вимогами чинного законодавства приведено у відповідність норму про те, що інвентаризація нематеріальних активів та оформлення її результатів здійснюються у порядку, визначеному Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверд­женим наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

Методрекомендації з бухобліку фінансових витрат № 1300. Ці Методрекомендації доповнено нормою, якою передбачено, що:

 • їх можуть застосовувати підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ);
 • вони не поширюються на юридичних осіб, які за ст. 2 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Методрекомендації щодо облікової політики підприємства № 635. Відтепер рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться усіма підприємствами із застосуванням за рішенням підприємства рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Вилучено застарілу норму, за якою первісна (переоцінена) вартість ОЗ може бути збільшена на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням та ремонтом об’єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.

Методрекомендації з бухобліку спільної  діяльності без створення юридичної особи № 1873.

Внесено тільки технічну правку, за змістом якої вони не застосовуються не тільки бюджетними установами, а й банками та підприємствами, які складають фінансову звітність за МСФЗ.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Методрекомендації № 2 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2. ­Методрекомендації № 561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561. Методрекомендації № 635 — Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635. Методрекомендації № 1300 — Методичні рекомендації з бухобліку фінансових витрат, затверджені наказом Мінфіну від 01.11.2010 р. № 1300. ­Методрекомендації № 1327 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджені наказом Мінфіну від 16.11.2009 р. № 1327. Методрекомендації № 1873 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверд­жені наказом Мінфіну від 30.12.2011 р. № 1873

Методрекомендації з бухобліку: Офіс ВПП про ключові новації

Мінфін наказом від 14.01.2020 р. № 6 вніс зміни до Методрекомендацій з бухгалтерського обліку.

Суть змін:

Методрекомендації з обліку ОЗ № 561:

 • вилучено невідповідну податковому законодавству норму, за якою первісну (переоцінену) вартість об’єкта ОЗ можна збільшити на суму індексації;
 • визначено, що ліквідаційна вартість визначатиметься комісією, створеною наказом керівника підприємства при введенні об’єкта в експлуатацію;
 • уточнено, що при створенні цільового фонду щодо ОЗ залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцеві, відображається за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Методрекомендації обліку запасів № 2:

 • вилучено вимогу про необхідність вказувати місце складання у закупівельному акті;
 • вилучено вимогу про порядок відображення суми ПДВ, яка обчислюється при надходженні та вибутті запасів;
 • з додатка 3 вилучено бухгалтерський запис за операцією «Списання втрати запасів, понесених внаслідок надзвичайних подій».

Методрекомендації обліку НМА № 1327 не застосовуються банками.

Методрекомендації обліку фінансових витрат № 1300 не поширюються на мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі суспільства, підприємства, які ведуть спрощений бухоблік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів об’єктів господарської діяльності.

Методрекомендації з обліку спільної діяльності без створення юрособи № 1873 не застосовуються бюджетними установами, банками та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ.

Методрекомендації щодо облікової політики № 635.Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» є обов’язковими для усіх підприємств з можливістю відкриття за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».